ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2361 (Graduate Students Orientation: First Semester 2018)
1. คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (New Students Orientation Handbook Huso Gs KKU 2018)
l