ICELS 2019 Held at HUSO KKU

BY : Boss
date : 01 Oct 2019

ICELS 2019 Held at HUSO KKU

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on English Language Studies (ICELS)” 2019 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการนี้เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสเข้ามาพบปะและเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและแนวทางการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ในการเปิดการประชุมวิชาการในวันที่ 13 กันยายน 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของการจัดการประชุม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในลำดับถัดมา โดยก่อนการนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ได้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก Professor Rob Waring จาก Notre Dame Seishin University ในหัวข้อเรื่อง “How Extensive Reading Doubles Your Vocabulary” และการบรรยายโดย ศาสตราจารย์ สุพรรณี ปิ่นมณี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “Thai Culture-Specific Terms and Translation”

          ช่วงเช้าวันที่ 14 กันยายน 2562 เริ่มต้นด้วยการนำเสนอผลงานของทั้งคณาจารย์และผู้เข้าร่วม ก่อนคณะจัดงานนำผู้เข้าร่วมเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “Learning and Instruction Issues of English Language Classroom at Primary Education Level in Thailand” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          เวลา 11.00 น. การประชุมวิชาการดำเนินมาถึงช่วงสุดท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขึ้นกล่าวขอบคุณ รวมทั้งมอบธงเพื่อส่งต่อการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on English Language Studies (ICELS)” 2020 ให้แด่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ได้ ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ เป็นผู้รับมอบธงและกล่าวถึงการจัดการประชุมในครั้งต่อไป

          นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดงานได้มีเซอรไพรส์เล็กน้อยเพื่อแทนคำขอบคุณให้แก่ผู้เข้าร่วม โดยการจับฉลากชิงรางวัล ประกอบด้วย ของรางวัลจากทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักพิมพ์ให้การสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล เป็นการปิดท้ายงานอย่างสนุกสนานและเรียกความประทับใจจากผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างมาก

 

-ภาพ/ข่าว กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร มนุษย์-สังคม มข.

-ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1I0eOHQv67A3pe6v8G_HhmGWStdUk95HM?fbclid=IwAR2T8Vr9GW_ro5CVUAOsNXT6MJyGiZJ47dWDGda2pitnZcbvxpTXwavy6lM