Category Archives: ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี


No Comments

ปริญญาตรี

- สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

      ข้อมูลทั่วไป

      ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai Language

Read More…