Category Archives: ผลงานวิชาการ

new4

นศ.ศึกษาศาสตร์ ชนะประกวดสุนทรพจน์ เป็นตัวแทน มข. ชิงระดับภาคที่ มทส.

,
No Comments

นศ.ศึกษาศาสตร์ ชนะประกวดสุนทรพจน์ เป็นตัวแทน มข. ชิงระดับภาคที่ มทส.

new4

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๑๓ เพื่อหาตัวแทนภาคฯ เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More…
new3

นักศึกษา มข.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาต

,
No Comments

นักศึกษา มข.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาต

new3

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ ธนชาต…ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสวนมะลิ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดจำนวน ๕ คน

Read More…
book

กองทุนพระมหาชนก


No Comments

หนังสือพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นถนิมประดับกรรณ ทุกเมื่อ : สามัคคี   ปีพิมพ์ ๒๕๕๑

book

     หนังสือพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นถนิมประดับกรรณ ทุกเมื่อ : สวดโอ้เอ้วิหารราย ปีพิมพ์ ๒๕๕๔

Read More…

award

ร้อยภาษามาสู่จึงรู้เพลง

, ,
No Comments

ร้อยภาษามาสู่จึงรู้เพลง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     จัดโครงการเสวนาวิชาการ “ร้อยภาษามาสู่จึงรู้เพลง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์ เป็นปาฐกถาพิเศษ

Read More…

นักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับรางวัล


No Comments

 

ปีที่ได้รางวัล ชื่อรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล
๒๕๕๖ รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่าน ฟัง เสียง รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๒ ฝ่ายหญิง เสาวลักษณ์  สาลี
๒๕๕๗ รางวัลชมเชยการประกวดการอ่าน ฟัง เสียง รอบชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๓ ฝ่ายชาย วรพงศ์  คุยบุตร
๒๕๕๗ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    สรวลเสียงเสนาะทำนองอ่าน-พากย์-ขับ-ร้องซ้องถวาย จัดโดย กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิริสุกาญจน์  สุจริตพิทักษ์กุล
๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ “ประชันวาทะปะทะวาที” ครั้งที่ ๗ จัดโดยชมรมพัฒนาผู้นำองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ชุมนุมนิติวาที คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผานิต ฆาตนาค , พีระพงษ์ ถือฉลาด , พัฒนรีย์ ภูนพมาศพงษ์

 

 

รางวัลที่เคยได้รับ


No Comments

รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลของคณาจารย์ และสาขาวิชา

ปีที่ได้รางวัล ชื่อรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล
๒๕๓๗ “พระเกี้ยวทองคำ” พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๗ ในฐานะสถาบันสนับสนุนและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๕๔๐ รับโล่รางวัลที่ ๓ จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ : ชุดสื่อการสอนภาษาและวรรณคดีไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และมูลนิธิซิเมนต์ไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๕๔๑ ได้รับเข็มจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. และโล่เกียรติคุณ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานกีรติบัตร รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวง ครั้งที่ ๒๗ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประเภทร้อยแก้ว จาก สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๒ ได้รับโล่รางวัลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์ จาก ฯพณฯ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๕ ได้รับรางวัลสุดยอดแฟนพันธ์แท้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช จาก บริษัทเวิร์คพอยท์  เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๕ ได้โล่รางวัลการประกวดเรียงความ ในวาระที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศยกย่องให้ ม.ล.ปิ่น  มาลากุล เป็นบุคคลดีเด่นของโลก จาก Mr.Koiciro MATSUURA ผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๕ รางวัลผลงานวิจัยดี กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง บททำขวัญเรือและพิธีทำขวัญเรือของชาวไทยภาคใต้ : การสร้างสรรค์และการถ่ายทอด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อุมารินทร์  ตุลารักษ์
๒๕๔๗ ได้เกียรติบัตรรางวัลการประกวดวรรณกรรมวิจารณ์ รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จาก ฯพณฯ ประธานรัฐสภา นายอุทัย  พิมพ์ใจชน รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๙ ได้รับยกย่องให้เป็นครูของแผ่นดิน ลงพิมพ์ในคอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๙ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ระดับดีมาก          กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ในการประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๕๓ ได้รับรางวัล Distinguished Services จาก World Congress of Poets ครั้งที่ ๒๒  ประเทศกรีซ ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา
๒๕๕๔ ได้รับเข็มจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. และโล่เกียรติคุณ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.อนงค์  รุ่งแจ้ง
๒๕๕๔ โล่เชิดชูเกียรติวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน             พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๕๕๕ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ผศ.ดร.วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา
๒๕๕๖ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  สาขาปรัชญา ประจำปี ๒๕๕๕ จาก สภาวิจัยแห่งชาติ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๕๖ รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา

thai-logo

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง

, ,
No Comments

 

ปีที่ได้รางวัล ชื่อรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล
๒๕๔๑ รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสำนวนความเรียงขนาดสั้นไม่เกินห้าบรรทัด ในหัวข้อ “ความดี” ของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ รุ่งระวี  ศรีสองเมือง
๒๕๔๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันโต้วาทีสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เนื่องในปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ๒๕๔๓ จัดโดย กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม จิตติมา  พลิคามิน และ เยาวมาลย์    ทินทา
๒๕๔๓ รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติถ้วยพระราชทาน    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จิตติมา  พลิคามิน 
๒๕๔๔ รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง ข้างหลังภาพ จาก www.pantipประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ อาทิตย์  ดรุนัยธร
๒๕๔๔ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม จาก คณะกรรมการกองทุน ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ สิริชญา  คอนกรีต
๒๕๔๖ รางวัลระดับดีเด่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติด หัวข้อ “ใช้เวลาว่างอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด” จัดโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครรชิต  ไลยนอก
๒๕๔๗ รางวัลชมเชยเรียงความเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี จัดโดย       วัดมกุฏกษัตริยาราม ครรชิต  ไลยนอก
๒๕๕๐ รับโล่และเกียรติบัตร จาก นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ หัวข้อ รณรงค์ให้คนไทยรู้จักพลังงานทดแทน ในงาน กระทรวงพลังงาน – มติชน ร่วมกันดูแลสังคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ รณยุทธ์  เอื้อไตรรัตน์
๒๕๕๐ รางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับอุดมศึกษาจากกองทุน “รางวัลท่านผู้หญิงสมศรี  เจริญรัชต์ภาคย์” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ วรรณนิกร  มวลสุข
๒๕๕๑ รางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติถ้วยพระราชทาน    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๙ รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “ทุกวุฒิ ทุกวัย ตามรอยพระบาทได้ทุกเวลา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อลิสา เล็กวาณิชย์ 

 

๒๕๕๑ รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ ระดับอุดมศึกษา โครงการประกวดบทกลอนสุภาพ และเรียงความเทิดพระเกียรติ ๗๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน”  จัดโดย มูลนิธิไทยคม อลิสา เล็กวาณิชย์ 
๒๕๕๑ เรื่องสั้นรางวัลชมเชย “เรื่องหมาหมา” รางวัลจุดประกายอวอร์ด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ อารียา  ยิ้มสิน
๒๕๕๒ รางวัลชนะเลิศ การเล่าประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ ๒๕ หัวข้อ “เรามีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน”  จัดโดย มูลนิธิเรยูไก ประเทศไทย อลิสา เล็กวาณิชย์
๒๕๕๒ รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     สรวลเสียงเสนาะทำนอง อ่าน-พากย์-ขับ-ร้อง ซ้องถวาย จัดโดย กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วโรตม์  นนตรี 
๒๕๕๒ รางวัลชนะเลิศเรียงความ หัวข้อ อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน ระดับอุดมศึกษา จัดโดย มูลนิธิไทยคม นรินทร์  จันทะคาม
๒๕๕๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทนักจัดรายการวิทยุ        ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ ๘ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อภิชาต  อ้วนศิริ
๒๕๕๒ รางวัลการประกวดการย่อนวนิยายจากผลงานศิลปินแห่งชาติ กลุ่มผู้ประกวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รุ่งโรจน์  วันเพ็ญ, ทัศนีวรรณ  จ่าทัน,ระพีพรรณ  ลีทอง, สาวิตรี  ขำเขว้า,กัลยาณี  ปุราโต, วโรตม์  นนตรี,

อภิชาต  อ้วนศิริ, วทัญญา  เล่ห์กัน

๒๕๕๕ รางวัลพอใจ ชัยเวฬุ ในการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๓  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชลธี  ใยงูเหลือม 
๒๕๕๕ รางวัลชมเชย ข้อเขียนเรี่อง “มากกว่ารัก เหนือกว่าศรัทธา” เนื่องในโอกาสวันครู พุทธศักราช ๒๕๕๕ ชลธี  ใยงูเหลือม
๒๕๕๕ รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ ๑๑ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณัฐริกา  อ่อนศิลา
๒๕๕๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ ๑๑ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณัฐริกา  อ่อนศิลา
๒๕๕๖ รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    สรวลเสียงเสนาะทำนองอ่าน-พากย์-ขับ-ร้องซ้องถวาย จัดโดย กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณัฐชนน  แจ้งใจ 
๒๕๕๗ รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ ๓๖ ปี พรชัย  แสนยะมูลนามปากกา กุดจี่
๒๕๕๗ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สมเกียรติ  รองประโคน