Monthly Archives:มกราคม 2015

thai-logo

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง

, ,
No Comments

 

ปีที่ได้รางวัล ชื่อรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล
๒๕๔๑ รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสำนวนความเรียงขนาดสั้นไม่เกินห้าบรรทัด ในหัวข้อ “ความดี” ของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ รุ่งระวี  ศรีสองเมือง
๒๕๔๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันโต้วาทีสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เนื่องในปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ๒๕๔๓ จัดโดย กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม จิตติมา  พลิคามิน และ เยาวมาลย์    ทินทา
๒๕๔๓ รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติถ้วยพระราชทาน    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จิตติมา  พลิคามิน 
๒๕๔๔ รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง ข้างหลังภาพ จาก www.pantipประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ อาทิตย์  ดรุนัยธร
๒๕๔๔ รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม จาก คณะกรรมการกองทุน ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ สิริชญา  คอนกรีต
๒๕๔๖ รางวัลระดับดีเด่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติด หัวข้อ “ใช้เวลาว่างอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด” จัดโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครรชิต  ไลยนอก
๒๕๔๗ รางวัลชมเชยเรียงความเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี จัดโดย       วัดมกุฏกษัตริยาราม ครรชิต  ไลยนอก
๒๕๕๐ รับโล่และเกียรติบัตร จาก นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ หัวข้อ รณรงค์ให้คนไทยรู้จักพลังงานทดแทน ในงาน กระทรวงพลังงาน – มติชน ร่วมกันดูแลสังคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ รณยุทธ์  เอื้อไตรรัตน์
๒๕๕๐ รางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับอุดมศึกษาจากกองทุน “รางวัลท่านผู้หญิงสมศรี  เจริญรัชต์ภาคย์” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ วรรณนิกร  มวลสุข
๒๕๕๑ รางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติถ้วยพระราชทาน    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๙ รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “ทุกวุฒิ ทุกวัย ตามรอยพระบาทได้ทุกเวลา” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อลิสา เล็กวาณิชย์ 

 

๒๕๕๑ รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ ระดับอุดมศึกษา โครงการประกวดบทกลอนสุภาพ และเรียงความเทิดพระเกียรติ ๗๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน”  จัดโดย มูลนิธิไทยคม อลิสา เล็กวาณิชย์ 
๒๕๕๑ เรื่องสั้นรางวัลชมเชย “เรื่องหมาหมา” รางวัลจุดประกายอวอร์ด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ อารียา  ยิ้มสิน
๒๕๕๒ รางวัลชนะเลิศ การเล่าประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ ๒๕ หัวข้อ “เรามีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน”  จัดโดย มูลนิธิเรยูไก ประเทศไทย อลิสา เล็กวาณิชย์
๒๕๕๒ รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     สรวลเสียงเสนาะทำนอง อ่าน-พากย์-ขับ-ร้อง ซ้องถวาย จัดโดย กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วโรตม์  นนตรี 
๒๕๕๒ รางวัลชนะเลิศเรียงความ หัวข้อ อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน ระดับอุดมศึกษา จัดโดย มูลนิธิไทยคม นรินทร์  จันทะคาม
๒๕๕๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทนักจัดรายการวิทยุ        ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ ๘ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อภิชาต  อ้วนศิริ
๒๕๕๒ รางวัลการประกวดการย่อนวนิยายจากผลงานศิลปินแห่งชาติ กลุ่มผู้ประกวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รุ่งโรจน์  วันเพ็ญ, ทัศนีวรรณ  จ่าทัน,ระพีพรรณ  ลีทอง, สาวิตรี  ขำเขว้า,กัลยาณี  ปุราโต, วโรตม์  นนตรี,

อภิชาต  อ้วนศิริ, วทัญญา  เล่ห์กัน

๒๕๕๕ รางวัลพอใจ ชัยเวฬุ ในการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๓  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชลธี  ใยงูเหลือม 
๒๕๕๕ รางวัลชมเชย ข้อเขียนเรี่อง “มากกว่ารัก เหนือกว่าศรัทธา” เนื่องในโอกาสวันครู พุทธศักราช ๒๕๕๕ ชลธี  ใยงูเหลือม
๒๕๕๕ รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ ๑๑ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณัฐริกา  อ่อนศิลา
๒๕๕๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ ๑๑ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณัฐริกา  อ่อนศิลา
๒๕๕๖ รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    สรวลเสียงเสนาะทำนองอ่าน-พากย์-ขับ-ร้องซ้องถวาย จัดโดย กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณัฐชนน  แจ้งใจ 
๒๕๕๗ รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ ๓๖ ปี พรชัย  แสนยะมูลนามปากกา กุดจี่
๒๕๕๗ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สมเกียรติ  รองประโคน

 

บริการวิชาการ

No Comments

ทบทวนกระบวนท่า ๑-๗

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๕

ครั้งที่ ๖

ครั้งที่ ๗