Monthly Archives:กุมภาพันธ์ 2015

นักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับรางวัล


No Comments

 

ปีที่ได้รางวัล ชื่อรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล
๒๕๕๖ รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่าน ฟัง เสียง รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๒ ฝ่ายหญิง เสาวลักษณ์  สาลี
๒๕๕๗ รางวัลชมเชยการประกวดการอ่าน ฟัง เสียง รอบชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๓ ฝ่ายชาย วรพงศ์  คุยบุตร
๒๕๕๗ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    สรวลเสียงเสนาะทำนองอ่าน-พากย์-ขับ-ร้องซ้องถวาย จัดโดย กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิริสุกาญจน์  สุจริตพิทักษ์กุล
๒๕๕๘ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ “ประชันวาทะปะทะวาที” ครั้งที่ ๗ จัดโดยชมรมพัฒนาผู้นำองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ชุมนุมนิติวาที คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผานิต ฆาตนาค , พีระพงษ์ ถือฉลาด , พัฒนรีย์ ภูนพมาศพงษ์

 

 

รางวัลที่เคยได้รับ


No Comments

รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลของคณาจารย์ และสาขาวิชา

ปีที่ได้รางวัล ชื่อรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล
๒๕๓๗ “พระเกี้ยวทองคำ” พระราชทาน ประจำปี ๒๕๓๗ ในฐานะสถาบันสนับสนุนและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๕๔๐ รับโล่รางวัลที่ ๓ จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ : ชุดสื่อการสอนภาษาและวรรณคดีไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และมูลนิธิซิเมนต์ไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๕๔๑ ได้รับเข็มจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. และโล่เกียรติคุณ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานกีรติบัตร รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวง ครั้งที่ ๒๗ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประเภทร้อยแก้ว จาก สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๒ ได้รับโล่รางวัลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์ จาก ฯพณฯ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๕ ได้รับรางวัลสุดยอดแฟนพันธ์แท้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช จาก บริษัทเวิร์คพอยท์  เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๕ ได้โล่รางวัลการประกวดเรียงความ ในวาระที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศยกย่องให้ ม.ล.ปิ่น  มาลากุล เป็นบุคคลดีเด่นของโลก จาก Mr.Koiciro MATSUURA ผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๕ รางวัลผลงานวิจัยดี กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง บททำขวัญเรือและพิธีทำขวัญเรือของชาวไทยภาคใต้ : การสร้างสรรค์และการถ่ายทอด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อุมารินทร์  ตุลารักษ์
๒๕๔๗ ได้เกียรติบัตรรางวัลการประกวดวรรณกรรมวิจารณ์ รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จาก ฯพณฯ ประธานรัฐสภา นายอุทัย  พิมพ์ใจชน รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๙ ได้รับยกย่องให้เป็นครูของแผ่นดิน ลงพิมพ์ในคอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๔๙ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ระดับดีมาก          กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ในการประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๕๓ ได้รับรางวัล Distinguished Services จาก World Congress of Poets ครั้งที่ ๒๒  ประเทศกรีซ ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวรรณธาดา
๒๕๕๔ ได้รับเข็มจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ. และโล่เกียรติคุณ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.อนงค์  รุ่งแจ้ง
๒๕๕๔ โล่เชิดชูเกียรติวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน             พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๕๕๕ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ผศ.ดร.วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา
๒๕๕๖ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  สาขาปรัชญา ประจำปี ๒๕๕๕ จาก สภาวิจัยแห่งชาติ รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
๒๕๕๖ รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา

หลักสูตรปริญญาโท

,
No Comments

ปริญญาโท

- สาขาวิชาภาษาไทย

       ข้อมูลทั่วไป

      ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Thai

Read More…

หลักสูตรปริญญาตรี


No Comments

ปริญญาตรี

- สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

      ข้อมูลทั่วไป

      ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai Language

Read More…