ผลงานนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย

2015-11-02_8-59-12

ผลงานนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย

admin
no comments

ผลงานนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
รุ่นที่ 1
นางสาวสุมาลี พลขุนทรัพย์ ศิษย์เก่าปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย รุ่นที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ปัจจุบันต าแหน่งอาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม น าเสนอบทความวิชาการเรื่อง
Basic Problems of Language for Communication between Civil Engineers and Construction
Workers น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Conference Title: 3rd International
Conference on Humanities, Geography and Economics (ICHGE'2013) January 4-5, 2013 at
Bali (Indonesia)วันที่ 4-5 มกราคม 2556 บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย Planetary
Scientific Research Centre Private Limited Beneficiary's Address: 243, Ever Green Towers,
Desumajra, Kharar, Mohali, Punjab, India

 


ในปีเดียวกันน าเสนอบทความวิชาการ เรื่อง คติความเชื่อในโฉลกอีสาน : ลักษณะผู้ชาย
ผู้หญิงกับการเลือกคู่ครอง Beliefs in horoscope of I-san people: The Characteristics of men
and women for mate selection น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th International
Conference on Humanities and Social Sciences 2013 (IC-HUSO2013) At Khon Kaen
University, Thailand วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2015-11-02_8-59-12
รุ่นที่ 3
นางสาวรุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมน าเสนอบทความ งาน Annual
Symposium on Management and Social Sciences ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Seoul
Times Square , กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ :: 29-31 สิงหาคม 2557 น าเสนอบทความ
เรื่อง Language Usage for Short Message Writing via Mobile Phone

2015-11-02_9-00-27
นางสาวรุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมน าเสนอบทความ เรื่อง
Language Usage for Short Message Writing via Mobile Phone ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (ประสานมิตร) เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557
รุ่นที่ 4 – ปัจจุบัน
นางสาวจามจุรี นิศยันต์, นางสาวหทัยชนก แสงเปี่ยม, นางสาวสุดธิดา สวนประดิษฐ์,
นางสาวพิมพกา ยอดนารี และนางสาวจุไรรัตน์ แอมนนท์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมและน าเสนอ
บทความ งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมใน
ภูมิภาคอินโดจีน” The Buddhism with Socail Development in Indo – Chaina Region ณ มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน 2558

2015-11-02_9-00-47