นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะการประกวดอ่านฟังเสียง เข้าพบนายกรัฐมนตรี

new1

นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะการประกวดอ่านฟังเสียง เข้าพบนายกรัฐมนตรี

admin

no comments

นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะการประกวดอ่านฟังเสียง เข้าพบนายกรัฐมนตรี


new1

นายวรพงศ์ คุยบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ เข้าพบนายกรัฐมนตรี

ตามที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการ โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นแล้วนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กันนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติสืบไป และสนองโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ธนาคารฯ ได้รับโอกาสให้นำคณะผู้แทนสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการดังกล่าว เข้าพบนายกรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายวรพงศ์ คุยบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับฟังการกล่าวโอวาท และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาคนอื่น ๆ ที่สนใจด้านการประกวดอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาทักษะ ทั้งนี้มิใช่เพื่อรางวัล หรือโอกาส แต่เพื่อริเริ่มประกาศความรักในเอกลักษณ์อันดีงามของความเป็นไทย ดังชื่อโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

ข่าว วรพงศ์ คุยบุตร

ภาพ ธนาคารธนชาต

ที่มา: https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010661&l=th#.VhY9nmEtQ0Y.facebook