หลักสูตรปริญญาโท

Compare And Contrast Eukaryotic And Prokaryotic Cells Essay quizlet live Against Interpretation And Other Essays By Susan Sontag

thai-logo

ปริญญาโท

- สาขาวิชาภาษาไทย

       ข้อมูลทั่วไป

      ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Thai

      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (ภาษาไทย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts Program in Thai

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : M.A. (Thai)

      ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑.     ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวิจัยและบูรณาการอย่างลุ่มลึกทั้งด้านภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

๒.   วัตถุประสงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

๑.      มีทักษะการวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือศึกษาวิจัยในระดับสูงขึ้นตามจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน

๒.     มีทักษะการบูรณาการความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวรรณกรรมไทยได้อย่างลึกซึ้ง สามารถคิดวิเคราะห์วิพากษ์ และมีวิจารณญาณในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ