ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

อรทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

อรทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
wirut
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
rutana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  จันทร์เทาว์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย

mara
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี   สอทิพย์
เลขานุการ
sarasa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา   อุ่นทานนท์
เลขานุการ
อ.ศุภกิต
อาจารย์ ดร.ศุภกิต  บัวขาว
เลขานุการ