หลักสูตรปริญญาตรี

thai-logo

ปริญญาตรี

- สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

      ข้อมูลทั่วไป

      ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai Language

      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai Language)

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Thai Language)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑.     ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาและวรรณกรรม มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับ         การทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ / วิชาชีพภาษาไทย  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ / วิชาชีพเข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

 

๒.   วัตถุประสงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

๑.     มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.    มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวรรณกรรมไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ

๓.     มีความรู้เท่าทันสื่อ  สามารถรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ   และสามารถใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.     มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทยในระดับดี  สำหรับพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยได้

๕.     มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาภาษาไทยในการแก้ปัญหาการทำงานได้

๖.     มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

 

- สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

      ข้อมูลทั่วไป

      ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Thai as a Foreign Language

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai as a Foreign Language)

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Thai as a Foreign Language)

      ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑.  ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยบูรณาการเนื้อหาและการคิดวิเคราะห์ด้านภาษา วรรณกรรม วิถีวัฒนธรรมไทย ให้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างลุ่มลึกด้วยตนเองได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอย่างเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

๒. วัตถุประสงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)        มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

๑.      มีความรู้เข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยในระดับที่สื่อสารและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

๒.    มีทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับการประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และอาชีพอิสระได้ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

๓.     มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิจัย การแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์งานด้วยการสื่อสารภาษาไทย      จากความรู้และประสบการณ์ เพื่อการทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ

๔.     มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ