คณาจารย์ประจําหลักสูตร

อาจารย์ประจําหลักสูตร

jak

ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัตรา
วุฒิการศึกษา : 

กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

maliwan

ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์  บูรณพัฒนา
วุฒิการศึกษา : 

ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒ ภาษาและวรรณคดีไทย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กศ.ม.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Ph.D. (Education) Univ. of Canberra , Australia

marasi
ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี   สอทิพย์
วุฒิการศึกษา : 

ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒, การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


rutana
ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา   จันทร์เทาว์
วุฒิการศึกษา : 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒, ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์)) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล


walee
ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลี  ขันธุวาร
วุฒิการศึกษา : 

ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒, วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

wirut
ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช     วงศ์ภินันท์วัฒนา
วุฒิการศึกษา : 
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


sarasa
ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา  อุ่นทานนท์
วุฒิการศึกษา : 
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒, ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อรทัย
ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย    เพียยุระ
วุฒิการศึกษา : 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.ขอนแก่น
M.A. (English language in Literary Studies), Univ. of Nottingham,England

Ph.D. (Gender Studies and Thai Literature) Univ., of London,England


geawta
ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.แก้วตา  จันทรานุสรณ์
วุฒิการศึกษา : 
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒, ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศศ.ม. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

tinawat
ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.ทินวัฒน์  สร้อยกุดเรือ
วุฒิการศึกษา : 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ศุภกิต

ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.ศุภกิต  บัวขาว
วุฒิการศึกษา : 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) (โท-เอก) มหาวิทยาลัยมหิดล


isaret
ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์อิศเรศ  ดลเพ็ญ
วุฒิการศึกษา : 

อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒, ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปร.ด. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


umarin
ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.อุมารินทร์  ตุลารักษ์
วุฒิการศึกษา : 
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑, ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์พิเศษ

wilaiwan

ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  สมโสภณ

anong

ชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์  รุ่งแจ้ง