สายตรงคณบดี
รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ
ชื่อ | name* :
อีเมล์ผู้ติดต่อ | email* :
หัวข้อ | title :
ข้อความ | detail :
อีเมล์ :mattsr@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44867 (ผู้ประสานงาน)
ที่อยู่ : กองบริหารงานคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคารรัตนพิทยา HS01