News & Activities

May 29, 2019

iSchool KKU จัดงาน Showcase พร้อมขานรับนโยบาย KKU Transformation

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (iSchool KKU) โดยหลักสูตร BiS (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ๋ใหม่ฯ) ได้จัดงาน iShool Showcase ครั้งที่1 เพื่อนำเสนอผลงานและความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ภายใต้แนวคิด “LIGHT UP YOUR DREAM : จุดประกายฝันของคนพันธุ์ใหม่”

โดยในช่วง Opening session ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “KKU Transformation กับบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ตามด้วย Keynote speaker รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “iSchool KKU : Change for Chance” และคุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าขอนแก่น บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวและความต้องการกำลังคนในภาคธุรกิจยุค Digital disruption” จากนั้นในช่วง Exhibition session ตัวแทนจากภาคเอกชน วิชาการ วิชาชีพ ร่วมชมนิทรรศการและประเมินผลงานของนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อย่างคึกคัก

ในภาคบ่าย เป็น Panel Discussion ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบกับ Guest Speaker, Content Expert สัมผัสและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง คือ Panel1: Digital Content Creator โดย คุณพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการบริหาร The MATTER, Panel2: Digital Career โดย คุณจันทิมา อุไรไพรวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างบุคลากร (FAVP, Talent Acquisition Department) และคุณปิยภัทร ไพบูลย์สุขเกษม เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้างบุคลากร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Panel3: Data Science Pathway โดย ผศ.ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ ประธานหลักสูตร วท.บ. (สถิติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Panel4: WiL Experience เป็นการบอกเล่าประสบการณ์การทดลองปฏิบัติงานจริงในองค์กรตามแนวทาง WIL โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ปิดท้ายด้วย Closing session ด้วยการมอบรางวัล Masterpiece สำหรับรางวัลที่ได้ผลคะแนนโหวตสูงสุด และมอบวุฒิบัติสำหรับผู้ผ่านการเรียนรู้ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เป็นรุ่นแรก จำนวน 42 ราย

ความสำเร็จในการจัดโครงการ iSchool Showcsae ครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี จนมีเสียงเรียกร้องให้เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม และในปีหน้าควรมีการเชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนมาสังเกตการณ์และประเมินผลงานให้มากยิ่งขึ้น


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร สาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกิจกรรมของ iSchool KKU ได้ที่ เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/iSchoolKKU/