News & Activities

Oct 09, 2018

คณะผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตร “โครงการตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 34”

คณะผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตร “โครงการตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 34”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 7.00 น รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ในโครงการตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 34 ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน ซึ่งศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และสืบสานวิถีวัฒนธรรม ประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง อันเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์อันดีงามของชาวอีสาน

ข่าว : สุกฤตา สีเขียว