News & Activities

Sep 08, 2018

พัฒนานักวิจัยให้ใช้ ATLAS

งานวิจัยและบริการวิชาการ มุ่งพัฒนานักวิจัย ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ "วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti เพื่อให้นักวิจัยสายภาษาและสังคมมีความรู้และใช้เครื่องมือวิจัยโปรแกรม ATLAS ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะงานวิจัยเชิงคุณภาพให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 และ 8 กันยายน โดยมีนักวิจัย จำนวน 18 คน ทั้งสายภาษา ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น จีนและภาษาไทย และสายสังคมศาสตร์ อาทิ สาขาพัฒนาสังคม ตลอดจนนักวิจัยสถาบัน เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงตลอดเวลา 2 วัน ผ่านการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ของวิทยากรระดับชาติ ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ซึ่งให้ความกระจ่างและสร้างแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาด้วยเครื่องมือทางสังคมศาสตร์

สำหรับนักวิจัยที่พลาดการอบรมในรอบนี้ และต้องการอบรมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อลงชื่อสมัครเข้าอบรมในรอบต่อไป ที่งานวิจัยและบริการวิชาการหรือโทร 45449 คุณขวัญนคร สอนมั่น

"งานวิจัย ใส่ใจพัฒนา
สร้างนักวิจัยแนวหน้า สู่สากล"