News & Activities

Nov 03, 2018

สาขาภาษาไทย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “การรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1” ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องHS01-5-A3อาคารรัตนพิทยา โดยให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ของตน ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการทำงานของนักศึกษา อีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ นักศึกษาคนอื่น ๆ เพื่อนำไปปรับแก้ให้เหมาะสม และเขียนวิทยานิพนธ์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าว:ไพลิน ทองสอดแสง
ภาพ:สาขาภาษาไทย