News & Activities

Nov 01, 2018

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมข.นำเสนอบทความวิชาการระดับปริญญาตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรีขึ้น ณ อาคารเรียนรวมตึก 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายใต้หัวข้อ“ผาแดงนางไอ่ทุนทางวัฒนธรรมในลุ่มน้ำหนองหารเพื่อการท่องเที่ยว” ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา เรื่อง ผาแดง-นางไอ่ บันทึกการทำสงครามของละว้า ขอมและนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง เรื่อง ผาแดง-นางไอ่นิทานท้องถิ่นไทยที่แพร่หลายในรูปแบบการแสดง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์พิมพะกรรณ์ เรื่อง สินไซสองฝั่งโขง ทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทั้งสองสถาบัน โดยแบ่งเป็นห้องย่อย3 ห้องคือ คติชน ภาษา วรรณกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ดร.ศุภกิต บัวขาว ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์และ ผศ.ดร.มารศรี สอทิพย์ วิพากษ์บทความประจำห้อง สำหรับผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้

 1. คติชนสร้างสรรค์: พลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ความเป็นนวัตวิถีของชุมชนบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายนายจักรกฤษณ์ จันทเรือง
 2. สินไซ: วรรณกรรมสหบทกับการสร้างอัตลักษณ์พัฒนาเมืองขอนแก่นนายอัษฎาวุฒิ ศรีทน
 3. การวิเคราะห์ชาติพันธุ์และความเป็นชาติ ในพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า นายวัชระ พระวิเศษ
 4. ภาพความเป็นชายในนวนิยายเรื่องเดือนเกี้ยวเดือน นายศาสตรา ประดับสุข
 5. ภาพลักษณ์ของสตรีในบทเพลงลูกทุ่งยอดนิยม นางสาวพัชรี สายชมพู
 6. วัจนกรรมการตำหนิบุตรของผู้ปกครอง นางสาวอิงนภา ภวภูตานนท์
 7. วัจนกรรมที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจจะบ่นจนกว่าจะจบ นางสาวอรจิรา จารัตน์
 8. การแปรของการใช้คำเรียกชื่ออาหารอีสานของคนสามระดับอายุ นางสาวอรอนงค์ มะอาจเลิศ
 9. การแปรของเสียงวรรณยุกต์ช่อง B4 ในภาษาไทยถิ่นอีสานของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนายศักดิ์นรินทร์ พิมพ์วันคำ
 10. การแปลคำเรียกขานในละครชุดจีนเรื่อง Meteor Garden (version 2018) นางสาวณัฐณิชา เหล่าฤทธิ์
 11. ภาษาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวง นางสาวราชาวดี ซ้วนขาว
 12. ลักษณะภาษาในข้อความแสดงสถานะผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มเกย์ นายจิรายุ ภักดิ์วาปี
 13. ลักษณะการใช้ภาษาในโฆษณาบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมที่แสดงอัตลักษณ์ของที่อยู่อาศัยของคนไทยผ่านการใช้ภาษานางสาวเกลวรินทร์ ประภาศรี
 14. กลวิธีทางภาษาในการให้คำปรึกษานางสาวศุภมาส สุพรหม

ทั้งนี้ผลงานวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย โดยผศ.ดร.รัตนา จันทร์เทาว์ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์และดร.ศุภกิต บัวขาว เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นเพื่อไปสู่เวทีวิชาการที่มีคุณภาพต่อไป

ข่าว ศิรินัน ทับอาสา

ภาพ อัษฎาวุฒิ ศรีทน