News & Activities

Oct 01, 2018

นักศึกษามนุษย์-สังคม คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านศิลปวัฒนธรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการปรากฎว่า นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ด้าน “ศิลปวัฒนธรรมไทย” พร้อมโล่เชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา 5,000 บาท ในโอกาสนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนายอัษฎาวุฒิ ศรีทน ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ผลงานสำคัญคือ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (สูงสุด) ระดับคณะ รางวัลชนะเลิศประกวดขันหมากเบ็ง จัดโดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดพานบายศรีสามชั้นงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดพานบายศรีงานไหมประเพณี ผูกเสี่ยว ประจำปี 2560 รางวัลชมเชยการประกวดเชิญพระอุปคตและเผวดสันดรเข้าเมือง งานบุญเผวดคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอำเภอภูเวียง และคนดีศรีภูเวียงวิทยาคม รางวัลเพ็ญแข ผู้อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดงานอุปสมบทหมู่ เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี แลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตอาสาพัฒนาสังคม ณ บ้านแคนทอง บ้านพักคนชราโยเซฟ ผ่านการขับร้องหมอลำกลอน ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม หอพักชายที่ 16 อนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558-2559 สมาชิกสภานักศึกษาผู้ช่วยประธานสภานักศึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมค่ายศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน และ ค่ายอีสานบำเพ็ญประโยชน์ ผู้ประพันธ์กลอนลำเพลงบูชาพระประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่วนผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการทางด้านคติชนวิทยาเรื่อง พิธีบายศรีสูตรขวัญและการลำดับพิธีการตามรูปแบบอนุรักษ์นิยม ในวารสาร “ภูพานสาส์น” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ความยั่งยืนในมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องอนุภาคและกฎของนิทานพื้นบ้านในนิทานพื้นบ้านเรื่องนางผมหอม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และล่าสุดได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

นายอัษฎาวุฒิ กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ความสามัคคีและความมั่นคงของชาติ เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความภูมิใจร่วมกันของคนไทย เป็นหลักให้คนไทยประพฤติในทางที่ดีงาม มีคุณธรรม เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพื่อให้ชาติไทยคงอยู่อย่างปลอดภัยด้วยรากเหง้าวัฒนธรรมที่แข็งแรงสืบไป

ภารกิจด้านศิลปะขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมศิลปะทุกแขนงทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เป็นขุมทรัพย์แห่งความรู้ เป็นมรดกตกทอดจากอดีต จึงต้องทำนุบำรุงรักษาส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาของคนรุ่นปัจจุบันและรวบรวมสะสมคุณค่าเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติของชาติ สืบสานรักษาความเป็นชาติไทยให้ยั่งยืน สืบไป

กระผมในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมทั้งทางด้านการจัดทำพานบายศรี การขับร้องหมอลำกลอน และการสืบทอดแนวปฏิบัติตามขนบทำเนียบประเพณีอีสาน รวมถึงการสร้างสรรค์ออกแบบทางด้านการจัดสถานที่ภายใต้กรอบแนวคิดทางด้านวัฒนธรรม จึงยังคงคาดหวังว่าศิลปวัฒนธรรมจะยังคงอยู่เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนและรางวัลนี้เป็นกำลังใจเสริมเพื่อสานต่อในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวัฒนธรรมต่อไป

ภาพ:อัษฎาวุฒิ ศรีทน