News & Activities

Sep 14, 2018

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จ.ขอนแก่น สาขาศิลปวัฒนธรรม

จังหวัดขอนแก่นได้จัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561” ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้มีการได้มีการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ

ผลงานสำคัญ ๆ เช่น นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (สูงสุด) ระดับคณะ

รางวัลชนะเลิศประกวดขันหมากเบ็ง จัดโดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประกวดพานบายศรีสามชั้นงานเกษตรภาคอีสาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประกวดพานบายศรีงานไหมประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2560 รางวัลชมเชยการประกวดเชิญพระอุปคตและเผวดสันดรเข้าเมือง งานบุญเผวดคณะศึกษาศาสตร์ รางวัลเยาวชนดีเด่นระดับอำเภอภูเวียง และคนดีศรีภูเวียงวิทยาคม

รางวัลเพ็ญแข ผู้อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดงานอุปสมบทหมู่ เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี แลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตอาสาพัฒนาสังคมผ่านการขับร้องหมอลำกลอน ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม หอพักชายที่ 16 อนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558-2559 สมาชิกสภานักศึกษาผู้ช่วยประธานสภานักศึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมค่ายศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน และ ค่ายอีสานบำเพ็ญประโยชน์ ผู้ประพันธ์กลอนลำเพลงบูชาพระประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย


คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น สาขาศิลปวัฒนธรรม นับเป็นรางวัลที่มีคุณค่าและน่าเชิดชูเกียรติสำหรับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ข่าว :ไพลิน ทองสอดแสง

ภาพ :อัษฎาวุฒิ ศรีทน