News & Activities

Dec 01, 2018

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจำลองสถานการณ์การเป็นพิธีกร “งานคอนเสิร์ตการกุศล Song Form Heart To Heart” ในโครงการเพิ่มพูนและสร้างเสริมสมรรถภาพทางการพูดเพื่อการเป็นพิธีกร

เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 416 102 พิธีกรมืออาชีพ ได้จัดโครงการ “เพิ่มพูนและสร้างเสริมสมรรถภาพทางการพูดเพื่อการเป็นพิธีกร” ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS.05คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำทฤษฎีที่เรียนในรายวิชามาฝึกปฏิบัติจริง ผ่านการทำหน้าที่เป็นพิธีกรในสถานการณ์ต่างๆ โดยการฝึกปฏิบัติมีการจำลองสถานการณ์ “งานคอนเสิร์ตการกุศลSongFormHeartToHeart” โดยนักศึกษาแสดงการพูดในบทบาทสมมุติที่หลากหลาย เช่น การเป็นพิธีกรพิธีการ พิธีกรสาระบันเทิง พิธีกรภาคสนาม พิธีกรสัมภาษณ์ การพูดแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านการพูดและพัฒนาทักษะด้านการเป็นพิธีกรในรูปแบบต่างๆ ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

ภาพ : นักศึกษารายวิชาพิธีกรมืออาชีพ