News & Activities

Sep 18, 2018

สาขาวิชาภาษาไทยจัดบรรยายพิเศษ เติมเต็มองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับช่วงเช้าสาขาวิชาภาษาไทยได้จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “วรรณคดีไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทย” วิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่าภาษาไทย มข. รุ่นที่ 5 บรรยายเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยพุทธศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมไทยที่ผันแปรตามยุคสมัย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงพุทธศาสนาง่ายขึ้นผ่านการอ่านวรรณกรรม

ในช่วงบ่ายได้เชิญวิทยากรผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถ คุณอลิสา เล็กวานิชย์ ภาษาไทย มข. รุ่นที่ 17บรรยายหัวข้อ “พูดดี บุคลิกมั่น หนทางสู่พิธีกรมืออาชีพ” ให้แก่นักศึกษารายวิชาพิธีกรมืออาชีพ ได้มาพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากการเป็นพิธีกร อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา กล้าที่จะเปิดรับโอกาส ไม่ปิดกั้นตนเองจากความกลัว รวมไปถึงชี้แนะแนวการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษาพัฒนาไปเป็นพิธีกรมืออาชีพในอนาคต

ข่าว : ไพลิน ทองสอดแสง
ภาพ : ไพลิน ทองสอดแสง