News & Activities

Oct 29, 2018

นักศึกษา มส. ลงพื้นที่ CBL อ.เขาสวนกวาง เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

นักศึกษา มส. ลงพื้นที่ CBL อ.เขาสวนกวาง เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 

เมื่อวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Leaning) นำนักศึกษาและคณาจารย์ประจำสาขาวิชา จำนวน 350 คน ลงพื้นที่ ณ ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้จากชุมชน ทั้งยังได้สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนและเข้าใจวิถีชีวิตในชุมชนมากขึ้น และสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนวิชาการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


ในช่วงบ่ายวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นักศึกษาในรายวิชาการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ CBL ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านนายอำเภอ รุจน์ รังษี ตัวแทนชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร และคนในชุมชน ซึ่งท่านนายอำเภอได้กล่าวถึงความยินดีที่นักศึกษากว่า 350 คน ได้มาเรียนรู้ อีกทั้งท่านยังได้เล่าความเป็นมาและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน อำเภอเขาสวนกวางให้นักศึกษาได้ทราบก่อนจะนำนักศึกษาไปรู้จักกับ “พ่อฮักและแม่ฮัก” ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ซึ่งหมู่บ้านที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ศึกษาและพักอาศัยจะประกอบไปด้วย บ้านดงบัง บ้านห้วยยาง บ้านทุ่งบ่อ และบ้านหนองแวง

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จะเริ่มขึ้นในวันที่ 27-28 ตุลาคม ซึ่งประกอบไปด้วย การที่นักศึกษาได้กำหนดประเด็นที่สนใจทำการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และวางแผนการทำงานของกลุ่ม ๆ การลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ชุมชน นักศึกษาทุกกลุ่มได้ทำการศึกษาจากการใช้ชีวิตในชุมชนอย่างแท้จริง และทำการสรุปบทเรียนและคืนข้อมูลการเรียนรู้ภาคสนาม จัดทำบันทึกการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการศึกษาทั้ง 3 วันนี้ และรายงานการศึกษา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

รับชมวิดีโอกิจกรรมhttps://youtu.be/Wp-HBoIoWxI

ข่าว: HUSOINFO KKU
ภาพ : IC TEAM - Information and Communication (กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร)