News & Activities

Sep 06, 2018

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยรับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมข. ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายวัชระ พระวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้ารับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผลงานที่สร้างชื่อเสียง กล่าวโดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียน เช่น รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความในหัวข้อ สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท จัดโดย คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท จากโครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ ๓ จัดโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น และในโครงการดังกล่าว บทวิจารณ์เรื่อง จับตาย : พื้นที่แสดงออกทางเพศซึ่งความเป็นชาย ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทเรื่องสั้น จากการวิจารณ์เรื่องสั้น จับตาย ของมนัส จรรยงค์

นอกจากนั้นยังเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๐ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๓” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี ผลงานเรื่องสั้น “วันที่ดอกจานร่วง” ได้รับรางวัลชมเชย การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ประเภทเรื่องสั้น และเข้าร่วมโครงการ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๔” ผลงานสารคดีอัตชีวประวัติขนาดสั้น เรื่อง “มือจีบ” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ประเภทสารคดี เข้าร่วมโครงการ TK Young Writer 2016 เป็นกองบรรณาธิการผลิตงานเขียนสารคดีในนิตยสาร “โบม” เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมข้าวเหนียวในภูมิภาคอีสาน

เมื่อวันภาษาไทยแห่งชาติที่ผ่านมาได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จากกระทรวงวัฒนธรรม และล่าสุด ผลงานวิจารณ์เรื่อง ปูนปิดทอง : พันธนาการ เพศ ครอบตรัว บาดแผล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๒ การประกวดบทวิจารณ์ รางวัล ๖ ทศวรรษ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์