เกี่ยวกับคณะ
สารจากคณบดี

สมดังเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “บูรณาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคมและสากล” (Integrating Humanities and Social Sciences for the Local and Global Societies)รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อีเมลล์: hsdean@kku.ac.th
เว็บไซต์: dr.kulthidatuamsuk.me

พัฒนาการของสังคมโลกในทุกยุคทุกสมัย ถูกกำหนดด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นการลงทุนด้านการพัฒนาของประเทศต่างๆจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


แท้จริงแล้วการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของสังคมโลก ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือ มนุษย์ เพราะมนุษย์คือผู้สร้างความเจริญก้าวหน้า ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ทำลายธรรมชาติและสังคมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การศึกษาเพื่อสร้างความเจริญโดยการพยายามเอาชนะธรรมชาติอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์เราต้องศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องความคิดของมนุษย์ และพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเรียกว่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควบคู่ไปด้วย


การก่อตั้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการขยายขอบเขตการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเริ่มต้นมีเพียงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย


นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ออกไปทำงานรับใช้สังคมเป็นจำนวนมากทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน ทั้งยังเปิดสอนภาษาลาว เขมร เวียดนาม และเกาหลีอีกด้วย สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ปรัชญาและศาสนา และลุ่มน้ำโขงศึกษา และสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ และสารสนเทศศึกษา นอกจากนี้ คณะยังมีบทบาทสำคัญในการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมไปถึงการวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อตอบสนองต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติ และภาวะคุกคามอันเกิดจากการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพงานวิจัยที่เป็นเลิศ สามารถสร้างชื่อเสียงและมีศักยภาพในแข่งขันได้ในระดับเอเชีย บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล มีความสามารถในการทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะทางภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน พร้อมต่อการทำงานในตลาดสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเป็นแหล่งฝึกอบรมภาษาต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชาวต่างประเทศ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างกว้างขวาง และจะให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยในประเด็นทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน