เกี่ยวกับคณะ
ประวัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขี้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 25 ตอนที่ 72 หน้า 433-437 นับถึงปัจจุบันมีอายุครบสามทศวรรษ และก้าวเข้าสู่เกือบครึ่งทางของทศวรรษที่ 4


มีพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยสรุปในแต่ละทศวรรษดังนี้