ระดับบัณฑิตศึกษา
การรับเข้าศึกษา

การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการโดยหน่วยงานหลัก คือ "บัณฑิตวิทยาลัย" โดยมีดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาดังนี้

 

ภาคการศึกษาต้น เปิดรับสมัคร 2 รอบ

รอบที่ 1: จำหน่ายใบสมัคร ระหว่าง ธันวาคม – กุมภาพันธ์

รอบที่ 2: จำหน่ายใบสมัคร ระหว่าง มีนาคม – เมษายน

 

ภาคการศึกษาปลาย เปิดรับสมัคร 1 รอบ

จำหน่ายใบสมัคร ระหว่าง กรกฎาคม – สิงหาคม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421

เว็บไซต์: http://gs.kku.ac.th

อีเมล์: graduate@kku.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/graduateschoolkku