ระดับปริญญาตรี
การรับเข้าศึกษา

การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี มี 2 ช่องทาง ได้แก่

  • 1. รับผ่านระบบกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (Admission)
  • 2. รับตรง ดำเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย
    • 2.1 รับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Quota)
    • 2.2 รับตรงพิเศษ เช่น รับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
    • 2.3 รับเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ

การรับตรงปกติ ในระบบโควตา

สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Quota)

เป็นการรับนักศึกษาผ่านการดำเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาก ยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ 14 จังหวัด(รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงานตามภูมิภาคต่างๆ

 

ติดตามรายละเอียดและสอบถามได้ที่

please contact KKU Admission Affairs Group,

กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ (Bimala Kalakicha Building)

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2660

http://reg2.kku.ac.th

(ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปี 2555/รับตรง)

การรับตรงพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับวิธีพิเศษผ่านหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร มี.ค. - พ.ค.

 

ติดต่อ:

สำนักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร. 043-202861

www.huso.kku.ac.th