บริการวิชาการ
(Community Services)

เอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ “บูรณาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สังคมและสากล” ซึ่งสะท้อนบทบาทของคณะด้านการบริการวิชาการที่ชัดเจนตลอดระยะเวลา 36 ปี โครงการและกิจกรรมด้านการบริการวิชาการของคณะ ที่สำคัญมีดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานบริการวิชาการศูนย์เฉพาะทาง คือ

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ - ศปส. (Center for Civil Society and Nonprofit Management - CSNM)
Website: http://csnm.kku.ac.th/

ศูนย์ภาษาอาเซียน (ASEAN Languages Center – ALC)
Facebook:
https://www.facebook.com/ASEANKKU