(พ.ศ. 2556-2559)
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์