กิจการต่างประเทศ (International Affairs)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีบทบาทสำคัญด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ระดับนานาชาติ มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจำนวนมาก ทั้งในบทบาทหลักคือเป็นคณะที่สอนภาษาต่างประเทศ จึงมีอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศจำนวนมากที่สุดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบทบาทอื่นๆ คือ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ เป็นต้น

หลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ (Collaborative Academic Programs)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศหลายลักษณะคือ


หลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree Program)

  • ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ซึ่งความร่วมมือกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเลือกเข้าศึกษาในระบบ 1+2+1 คือศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ปี ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ 2 ปี และกลับมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีก 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน

หลักสูตรความร่วมมือ

  • หลักสูตรความร่วมมือในลักษณะ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัยร่วม และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นต้น อาทิ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ มหาวิทยาลัยทาคุโชกุ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา หลักสูตรภาษาเยอรมัน มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย ประเทศเวียดนาม หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศซีอาน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ หลักสูตรสารสนเทศศึกษา มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันนอร์มอล เป็นต้น
ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ (Memorandum of Understanding with Foreign Partners)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 20 แห่ง จากหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ เวียดนาม การทำข้อตกลงความร่วมมือส่งผลให้คณะมีกิจกรรมด้านการต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การร่วมมือจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การรับนักศึกษาฝึกงาน การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกอบรมทางภาษา และการพัฒนาบุคลากร

อาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Faculty Staff)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ชาวต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 27 คน เป็นอาจารย์จากประเทศต่างๆกว่า 12 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิส อุรุกวัย สเปน อินเดีย ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ซึ่งปฏิบัติงานด้านการสอนในหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่างๆอาทิ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นอาสาสมัคร ตามโครงการของรัฐบาลหรือองค์การของต่างประเทศ ได้แก่ อาสาสมัครอาจารย์สอนภาษาจีน สนับสนุนโดย The Office of Chinese Language Council International (HANBAN) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อาสาสมัครอาจารย์สอนภาษาเกาหลี สนับสนุนโดย Korean International Cooperation Agency (KOICA) ประเทศเกาหลี และอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ (Visiting Scholar) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ อาทิ มูลนิธิฟุลไบร์ท เป็นต้น

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Programs)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งที่เป็นนักศึกษาของคณะแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ (Outbound) และนักศึกษาชาวต่างประเทศแลกเปลี่ยนมาที่คณะ (Inbound) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประกอบด้วย การฝึกอบรมระยะสั้น การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร การฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์วิจัย โดยคณะมีทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่ง และนักศึกษาได้รับทุนจากภายนอกด้วย ในแต่ละปีมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนแบบ Outbound จำนวนประมาณ 130 คน ส่วนใหญ่จะไปที่ประเทศญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม และลาว และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนแบบ Inbound จำนวนประมาณ 120 คน ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมนี ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และลาว

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ (International Students Activities)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและในประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนักศึกษาชาวไทย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างประเทศมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆให้กับคนไทยด้วย กิจกรรมที่จัดได้แก่ การอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย การจัดทัศนศึกษาวิถีชีวิตและสถานที่สำคัญของไทย การจัดบรรยายทางวิชาการ การจัดนิทรรศการร่วมกับสถานทูตหรือหน่วยงานการศึกษาของแต่ละประเทศ การจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ การจัดแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น