ทำไมต้องเรียนที่นี่

ที่นี่คือมหาวิทยาลัย 
วิจัยชั้นนำ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอาเซียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิขัยชั้นนำ ที่มีผู้ต้องการเข้าศึกษามากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทย ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ซึ่งเป็นดินแดนที่มีเนื้อที่มากที่สุดเทียบได้กับหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งประเทศ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น แตกต่างจากภูมิภาคอื่น อีกทั้งจังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงแนวตะวันออก-ตะวันตก (GMS East-West Economic Corridor-EWEC) ที่เชื่อมเมืองต่างๆของประเทศเวียดนาม สปป.ลาว ไทย และพม่า ไปยังคาบสมุทรอินเดียและตะวันออกกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน ที่จะมีการพัฒนาทางการศึกษา เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆที่เชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียนเป็นอย่างดี

ที่นี่มีหลักสูตรที่โดดเด่นในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจุดเน้นด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน สาขาวิชาทางภาษาเน้นการเรียนการสอนที่สร้างเสริมประสบการณ์การใช้ภาษากับเจ้าของภาษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ เน้นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการทำงานในชุมชน เข้าใจในกระบวนการพัฒนาและการทำงานร่วมกับชุมชน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจาการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและการทำงานจริงในสถานประกอบการ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่เน้นด้านการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ส่งเสริมให้นักศึกษาทำวิจัยที่สามารถเผยแพร่และหรือตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลายสาขาวิชา ได้แก่ ลุ่มน้ำโขงศึกษา สังคมวิทยา พัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาไทย การจัดการสารสนเทศ และสารสนเทศศึกษา มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ


ที่นี่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

นักศึกษาที่มาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากจะได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านวิชาการแล้ว คณะยังให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในสภาพแวดล้อมของงานในอนาคต อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ R3C ประกอบด้วย


พร้อมทำงาน (Ready to Work) – มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ พร้อมทำงานในสาขาวิชาตามหลักสูตรเป็นอย่างดี


สื่อสารภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Communication) – มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสื่อสารภาษาอาเซียน+3 ได้อีก 1 ภาษา


เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning) – มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน


ทำงานข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Literacy) – มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการทำงานในสภาพแวดล้อมหรือองค์กรสมัยใหม่ที่มีเพื่อนร่วมงานจากภูมิหลังทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย

ที่นี่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนและนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความร่วมมือกับต่างประเทศหลายด้าน มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เวียดนาม จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี มีหลักสูตรที่ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การวิจัย การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเป็นสมาชิกเครือข่ายทางวิชาการทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะได้รับการปลูกฝังให้เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตร