" ค้นคำสั่ง เลือกประเภทหัวและเติมคำช่องว่างเพื่อค้นหา "
----
ชื่อเรื่องคำสั่งเลขที่คำสั่ง ปี พ.ศ.ชื่อ-สกุล

102 2566 1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ , 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสมิลล์ วัชระกวีศิลป , 1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์, 1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์, 1.6 อาจารย์ ดร.ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ , 1.7 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, 1.8 อาจารย์ ดร.ณัฐหทัย มานาดี , 1.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี , 1.10 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, 1.11 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก, 1.12 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต , 1.13 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 1.14 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์, 1.15 นางเพ็ญนภา วันสาสืบ, 1.16 นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ, 1.17 นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม , 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา , 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสมิลล์ วัชระกวีศิลป , 2.3 นางเพ็ญนภา วันสาสืบ , 2.4 นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ, 2.5 นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ , 2.6 นางบุบผา ประสารฉ่ำ , 2.7 นางสาวศศิธร สิทธิพรหม, 2.8 นางณัชชา ชำนิกุล , 2.9 นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย , 2.10 นายฤทธิไกร โพธิปัสสา, 2.11 นายอภิรัก ผิวบาง , 2.12 นายอาณัติ โสภาศุภวัตร , 2.13 นางขวัญนคร มุงคำภา, 2.14 นางสาวชุดาภา คลังแสง, 2.15 นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,, 2.16 นายเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ , 1) อาจารย์ ดร.กันตพงศ์ จิตต์กล้า , 2) อาจารย์ดาริกานต์ โคตรชนะ , 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป , 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย, 5) นางสาวสุภาวดี มอญขาม , 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต, 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร, 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน, 4) อาจารย์ ดร.เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์, 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ นามผาดอน, 6) นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย , 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย, 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง , 3) อาจารย์ ดร.สมเพ็ชร จุลลาบุดดี , 4) อาจารย์ ดร.กิตติยา สุทธิประภา, 5) นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน, 1) อาจารย์ ดร.อิมรอน โสะสัน , 2) อาจารย์ ดร.พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ , 3) ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 4) อาจารย์ ดร.รักพงษ์ แสนศรี , 5) นายธีรพันธ์ พลศรี , 1) ศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง , 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ , 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร วีระนาคินทร์, 5) นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล , 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, 3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสมิลล์ วัชระกวีศิลป , 3.3 นางเพ็ญนภา วันสาสืบ , 3.4 นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ, 3.5 นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ , 3.7 นางสาวศศิธร สิทธิพรหม, 3.8 นางณัชชา ชำนิกุล, 3.11 นายอภิรัก ผิวบาง , 3.15 นางสกุลรัตน์ คำพิละ , 3.16 นางวารุณี อินทวงศ์ , 3.17 นางสุจิรา ผิวบาง, 3.18 นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ , 3.19 นายไพบูลย์ มะโนรมย์ , 3.20 นางสาวอลิสา ถาปาลบุตร, 3.21 นางสาวสราลี โอธินทรยุทธ, 3.22 นางพรทิพา ไชยรงศรี , 3.23 นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ , 3.24 นายวิจิตร จรทอง , 3.25 นายศุภกร อภิญญานนท์ , 3.26 นางสาวอรอินทุ์ บุญขนาน , 3.27 นางสาวนูนาดา คุ้มกุดขมิ้น , 3.28 นางสาวอัมพร รักหนองแซง , 3.29 นางสาวประภัสสร สวัสดี , 3.30 นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ , 3.31 นางสาวภาวดี มาพันธ์ , 3.32 นายปรัชญา ชานนท์เมือง , 3.33 นายกิตติชัย กองแก้ว , 3.34 นางชรินรัตน์ โมยะ , 3.35 นางสาวอมรรัตน์ สกุลเพ็ชร์ , 3.36 นางสาวพมลพร ทินก้อง , 3.37 นางสาวธันยนันท์ ต้นงาม , 3.38 นางวรางคณา แก้วกัลยา , 3.39 นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน, 3.40 นางสาวสุภาวดี มอญขาม, 3.41 นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ, 3.42 นายบวร แก้วกงพาน , 3.43 นายธีรพันธ์ พลศรี , 3.44 นางสาวพรรณพรรษ จุ้ยหมื่นไวย, 3.45 นายพูนทรัพย์ จันทศิลป์
262 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ , 2. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว , 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ , 5. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์ , 6. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา , 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์ , 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลี ปรีชาปัญญากุล , 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ , 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ , 11. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ , 12. อาจารย์ Vanessa Moll , 13. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร , 14. นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ , 15. นายวิจิตร จรทอง , 16. นายศุภกร อภิญญานนท์ , 17. นายบรรจง สายแวว , 18. นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ
261 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์, 2. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลี ปรีชาปัญญากุล , 4. นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ
260 2566 1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 4. ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ , 5. นางณัชชา ชำนิกุล , 6. นายอภิรัก ผิวบาง , 7. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร , 8. นายกิตติชัย กองแก้ว , 9. นางสาวพมลพร ทินก้อง , 10. นางธันยนันท์ ต้นงาม , 11. นางสาวอรอินทุ์ บุญขนาน, 12. นางสาวนูนาดา คุ้มกุดขมิ้น, 13. นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ , 14. นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ , 15. นางสาวภาวดี มาพันธ์ , 16. นายบรรพต พิลาพันธ์, 17. นายไพบูลย์ มะโนรมย์, 18. นางสาวชุดาภา คลังแสง , 19. นางวารุณี อินทวงศ์, 20. นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์ , 21. นางพิศมัย เมืองสนธิ์, 22. นางสมพร แสนสะท้าน , 23. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ , 24. นางสาวพรรณพรรษ จุ้ยหมื่นไวย , 25. นางสกุลรัตน์ คำพิละ , 26. นางสาวอลิสา ถาปาลบุตร
259 2566 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม , 2. ศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ , 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ , 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข , 5. รองศาสตราจารย์ ดร.พิธันดร นิตยสุทธิ์ , 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จํารัสพันธ์ุ
258 2566 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม , 2. ศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ , 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ , 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข , 5. รองศาสตราจารย์ ดร.พิธันดร นิตยสุทธิ์ , 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จํารัสพันธ์ุ
257 2566 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย, 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า
256 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
255 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
254 2566 1. คณบดี, 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชพร เหลืองทองคำ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน), 4. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก, 5. Mr.Dustin Hoffmann , 6. ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอก ภาษาเยอรมัน , 7. นางณัชชา ชำนิกุล
253 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก
252 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน
251 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
250 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
249 2566 1. รองศาสตราจารย์.ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ , 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน, 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ, 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
248 2566 1. นายจตุรงค์ จิตติยพล , 2. นายณัฐพงศ์ วงศ์วรรณ , 3. นางสาวรัตนา สุมขุนทด , 4. นางสาวเอพร โมฬี , 5. นางสาวสุมนา เชียงนางาม, 6. นางสาวณัฐนันท์ ตาสุข, 7. นางสาวฉัตรกมล อนนตะชัย , 8. นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา, 9. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม , 10. นางอรนิต เชี่ยวเวทย์, 11. นางบุหลัน กุลวิจิตร, 12. นายเลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย, 13. Miss Tin Tin Pipe , 14. นางสาวพรณิสา วัฒนศิริ
247 2566 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร, 4. รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ, 5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, 6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , 8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน, 9. ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ, 10. นางบุบผา ประสารฉ่ำ , 11. นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ , 12. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม , 13. นายอภิรัก ผิวบาง , 14. นางขวัญนคร มุงคำภา, 15. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย , 16. นางณัชชา ชำนิกุล, 17. นางสกุลรัตน์ คำพิละ, 18. นางสาวอลิสา ถาปาลบุตร , 19. นางวารุณี อินทวงศ์, 20. นางสุจิรา ผิวบาง , 21. นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์, 22. นางสาวสราลี โอธินทรยุทธ, 23. นายพูนทรัพย์ จันทศิลป์ , 24. นายกิตติชัย กองแก้ว, 25. นางชรินรัตน์ โมยะ, 26. นางสาวอมรรัตน์ สกุลเพ็ชร์, 27. นางสาวพมลพร ทินก้อง , 28. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล , 29. นางวรางคณา แก้วกัลยา , 30. นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน, 31. นางสาวสุภาวดี มอญขาม , 32. นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ , 33. นางธันยนันท์ ต้นงาม, 34. นายธีรพันธ์ พลศรี, 35. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร , 36. นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ , 37. นางสาวอัมพร รักหนองแซง , 38. นายฤทธิไกร โพธิปัสสา , 39. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม, 40. นายเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ , 41. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ, 42. นางสาวพรรณพรรษ จุ้ยหมื่นไวย
246 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต
245 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน
244 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล , 2. Mrs.Nguyen Thi Khanh , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
243 2566 1. คณบดี, 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 4. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, 5. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต , 6. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก, 7. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์, 8. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 9. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม, 10. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 11. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, 12. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก, 13. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, 14. ประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชาปรัชญาและศาสนา, 15. ประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี , 16. ประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชาเวียดนามศึกษา , 17. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม , 18. นางวารุณี อินทวงศ์ , 19. นายเกียรติศักดิ์ สุระยะภูมิ
242 2566 1.1 คณบดี , 1.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร , 1.3 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร , 1.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 1.5 รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ , 1.6 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน, 1.7 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , 1.8 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 1.9 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, 1.10 นางเพ็ญนภา วันสาสืบ, 1.11 นางสาวศศิธร สิทธิพรหม , 1.12 นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ, 1.13 นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ , 1.14 นางบุบผา ประสารฉ่ำ, 1.15 นางสาวมัทนา ศรีรักษาพล , 1.16 นางสาวกนกวรรณ เค้าแคน , 1.17 นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม, 1.18 นางวารุณี อินทวงศ์ , 1.19 นางสุจิรา ผิวบาง, 1.20 นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ , 1.21 นายเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ, 1.22 นางสาวสราลี โอธินทรยุทธ, 1.23 นายพูนทรัพย์ จันทศิลป์ , 1.24 นางสกุลรัตน์ คำพิละ, 1.25 นางสาวอลิสา ถาปาลบุตร, 1.26 นางสาวพรรณพรรษ จุ้ยหมื่นไวย , 1.27 นางสาวชุดาภา คลังแสง , 1.28 นายไพบูลย์ มะโนรมย์ , 1.29 นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล , 1.30 นางสาวสุภาวดี มอญขาม, 1.31 นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน , 1.32 นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ , 1.33 นายธีรพันธ์ พลศรี , 1.34 นางสาวสิรินันทา ทับอาษา, 1.35 นางสาวกาญจนาพร ทองพรหม , 1.36 นางสาวอรอินทุ์ บุญขนาน, 1.37 นางพรทิพา ไชยรงศรี , 1.38 นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน, 1.39 นางสาวประภัสสร สวัสดี , 1.40 นางณัชชา ชำนิกุล, 1.41 นางสาวอมรรัตน์ สกุลเพ็ชร์ , 1.42 นางสาวพมลพร ทินก้อง , 1.43 นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย, 1.44 นางวรางคณา แก้วกัลยา , 1.45 รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 1.46 นางบุบผา ประสารฉ่ำ, 1.47 นายธนเชษธ์ สิทธิศักดิ์ , 1.48 นายบรรพต พิลาพันธ์, 1.49 นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย, 1.50 นางณัชชา ชำนิกุล , 1.51 นางสาวภาวดี มาพันธ์, 1.52 นายอภิรัก ผิวบาง, 1.53 นายกิตติชัย กองแก้ว , 1.54 นางสาวรุ่งนภา สละ, 1.55 นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ , 1.56 นางสาวนูนาดา คุ้มกุดขมิ้น , 1.57 นางชรินรัตน์ โมยะ, 1.58 นางสาวอมรรัตน์ สกุลเพ็ชร์, 1.59 นางณัชชา ชำนิกุล , 1.60 นางสาวพมลพร ทินก้อง , 1.61 นางขวัญนคร มุงคำภา, 1.62 นางสาวอัมพร รักหนองแซง , 1.63 นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์, 1.64 นางพิสมัย เมืองสนธิ์ , 1.65 นางธันยนันท์ ต้นงาม , 1.66 นายฤทธิไกร โพธิปัสสา, 1.67 นายปัญญาวัฒน์ ฉายาวรรณ์, 1.68 นายดุสิต ไวยโภชน์, 1.69 นายณรงค์ชัย บุญประคม , 1.70 นายไกรพล กันแก้ว, 1.71 นายสายันต์ อ้อมแก้ว, 1.72 นายเกรียงไกร แนบชิด , 1.73 นายบวร แก้วกงพาน, 1.74 นายอาณัติ โสภาศุภวัตร , 1.75 นายธนเชษฐุ์ สิทธิศักดิ์ , 1.76 นายศุภกร อภิญญานนท์ , 1.77 นายวิจิตร จรทอง , 1.78 นายบรรจง สายแวว, 1.79 นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ , 1.80 นางพีรดา จงสถิตรักษ์, 1.81 นางสาวรุ่งนภา สละ, 1.82 นางสาวภาวิณี สำนึกศักดิ์ศรี, 1.83 นางสาวบุษยากร ปัจอาษา , 1.84 นายฉลองรัฐ แสงดาว , 1.85 นางสาววันวิสาข์ นามพรม , 1.86 นางสาวชุติกาญจน์ จิตรจันทร์, 1.87 นางสาวศศิธร สิทธิพรหม , 1.88 นางสาวปราณพิชญ์ ปุรัมพกา, 1.89 นางกังสดาล ภูสิงหา , 1.90 นางสาวจันทร์ศิริ บุศรีคำ
241 2566 1.1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร , 1.3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, 1.4 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, 1.5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 1.6 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร, 1.7 รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ, 1.8 ผู้ช่วยคณบดีพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , 1.9 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน, 1.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์ , 1.11 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กรวิภา พูนผล, 1.12 ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ, 1.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชํานาญมาก , 1.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย, 1.15 อาจารย์ ดร.ชีรา ทองกระจาย, 1.16 นางขวัญนคร มุงคำภา, 1.17 นางสาวอัมพร รักหนองแซง , 2.6 อาจารย์ ดร.ภาณุ สุพพัตกุล , 2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชํานาญมาก , 2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย, 2.9 ผศ.ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ, 3.7 นางเพ็ญนภา วันสาสืบ , 3.8 นางสาวศศิธร สิทธิพรหม , 3.9 นางสาวมัทนา ศรีรักษาพล , 3.10 นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ , 3.11 นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ, 3.12 นางบุบผา ประสารฉ่ำ, 3.13 นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม , 3.14 นางวารุณี อินทวงศ์, 3.15 นางสุจิรา ผิวบาง, 3.16 นายกิตติชัย กองแก้ว, 3.17 นางสกุลรัตน์ คำพิละ, 3.18 นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ , 4.6 นางพีรดา จงสถิตรักษ์, 6.4 นางสาวอมรรัตน์ สกุลเพ็ชร์ , 6.5 นางสาวพมลพร ทินก้อง, 6.6 นางณัชชา ชำนิกุล , 6.7 นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล , 6.8 นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย , 6.9 นางวรางคณา แก้วกัลยา, 6.10 นางสาวสุภาวดี มอญขาม , 6.11 นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ , 6.12 นางสาวธันยนันท์ ต้นงาม , 6.13 นางพิศมัย เมืองสนธิ์ , 6.14 นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์, 7.1 นายฤทธิไกร โพธิปัสสา, 7.2 นายไพบูลย์ มะโนรมย์, 7.3 นางสาวชุดาภา คลังแสง , 7.4 นางสาวประภัสสร สวัสดี , 7.5 นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน, 7.8 นายดุสิต ไวยโภชน์, 7.9 นายณรงค์ชัย บุญประคม , 7.10 นายไกรพล กันแก้ว, 7.11 นายสายัณต์ อ้อมแก้ว , 8.1 นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ , 8.2 นายอาณัติ โสภาศุภวัตร, 8.3 นางสาวภาวดี มาพันธ์, 8.4 นายบรรจง สายแวว, 8.5 นายศุภกร อภิญญานนท์ , 8.6 นายวิจิตร จรทอง , 8.7 นายบรรพต พิลาพันธ์, 9.2 นางสาวรุ่งนภา สละ, 9.3 นางสาวจันทร์ศิริ บุศรีคำ , 9.4 นางสาวภาวิณี สำนึกศักดิ์ศรี, 9.5 นางสาววันวิสาข์ นามพรม , 9.6 นาวสาวศศิธร สิทธิพรหม , 9.7 นางกังสดาล ภูสิงหา, 9.8 นายฉลองรัฐ แสงดาว, 9.9 นางสาวบุษยากร ปัจอาษา
240 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน
239 2566 1. อาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ, 2. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์
238 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว
237 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว
236 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ, 3. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์, 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว
235 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์, 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒศร, 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล
234 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
233 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา, 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม, 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานน์, 6. อาจารย์ ดร.ณัฐหทัย มานาดี
232 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์
231 2566 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์, 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ, 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว, 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
230 2566 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล , 1.2 นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน, 1.3 นายอภิวัฒน์ อินอาจ, 1.4 นางพีรดา จงสถิตรักษ์, 1.5 นางสาวจันทร์ศิริ บุศรีคำ, 3.4 นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์, 3.5 นางพิศมัย เมืองสนธิ์, 3.6 นายอาณัติ โสภาศุภวัตร, 4.2 นางสาวนูนาดา คุ้มกุดขมิ้น , 4.4 นายกิตติชัย กองแก้ว, 5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ, 5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต, 5.4 อาจารย์ ดร.บัญชาการ สมีเพ็ชร
229 2566 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล , 1.2 นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน, 1.3 นายอภิวัฒน์ อินอาจ, 1.4 นางพีรดา จงสถิตรักษ์, 1.5 นางสาวจันทร์ศิริ บุศรีคำ, 1.6 นายฉลองรัฐ แสงดาว, 3.4 นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์, 3.5 นางพิศมัย เมืองสนธิ์, 3.6 นางสาวนูนาดา คุ้มกุดขมิ้น, 4.4 นางชรินรัตน์ โมยะ, 4.5 นางสาวนูนาดา คุ้มกุดขมิ้น, 4.6 นายกิตติชัย กองแก้ว, 4.7 นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล, 4.8 นางณัชชา ชำนิกุล, 4.9 นางสาวภาวิณี สำนึกศึกดิ์ศรี, 4.10 นางสาวสุภาวดี มอญขาม, 4.11 นางสาวพมลพร ทินก้อง, 4.12 นางสาวรุ่งนภา สละ, 4.13 นางสาวสุทธิดา เศรษฐมาตย์, 4.14 นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ, 5.2 อาจารย์ ดร.บัญชาการ สมีเพ็ชร, 5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต, 5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์, 5.5 รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร, 5.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ, 5.7 อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์, 5.8 อาจารย์อานนท์ จานนอก
228 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล, 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร, 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต
227 2566 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิธันดร นิตยสุทธิ์, 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
226 2566 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ , 2.รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
225 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม
224 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก
223 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ , 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ , 3. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ , 4. นายปัญญวัฒน์ ฉายาวรรณ์, 5. นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ
221 2566 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 2. หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ , 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จันทรสุวรรณ
220 2566 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 2. หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองสุวรรณ
219 2566 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 2. หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ , 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา ไชยศิวามงคล
218 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ , 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลี ปรีชาปัญญากุล, 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์, 4. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ , 5. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ , 6. นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ
217 2566 อาจารย์ ดร.สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง
216 2566 1. ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ, 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร วีระนาคินทร์, 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ นาคำ, 5. ศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง
215 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ บุญสายันต์
214 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ บุญสายันต์
213 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ บุญสายันต์
212 2566 อาจารย์ ดร.พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์
211 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ บุญสายันต์
210 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
209 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ปัญญาสิงห์
208 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
207 2566 1. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล, 2. นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย
206 2566 1. อาจารย์อิมรอน โสะสัน, 2. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์, 3. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์, 4. อาจารย์ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์, 5. อาจารย์รักพงษ์ แสนศรี, 6. อาจารย์ฐาลินี สังฆจันทร์, 7. รองศาสตราจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 8. อาจารย์ภาณุ สุพพัตกุล, 9. อาจารย์ชีรา ทองกระจาย
205 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส แก้วเกตุพงษ์, 2. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร, 3. นายวิจิตร จรทอง , 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์, 5. อาจารย์ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ , 6. นายฤทธิไกร โพธิปัสสา
204 2566 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ พลบุญ, 2. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม, 3. อาจารย์ ดร.รัชนี ปิยะธำรงชัย, 4. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ , 5. อาจารย์ Nobuaki Shinohara, 6. อาจารย์ Ikuko Tomida, 7. นางวรางคณา แก้วกัลยา
203 2566 1 อาจารย์ ดร.สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา, 2. อาจารย์ณัฐนันท์ มณีไพโรจน์, 3. อาจารย์จีรนันท์ โสตถิอนันต์, 4. อาจารย์ Lee Yonghoon , 5. อาจารย์ Jung Ok Kwan , 6. นางวรางคณา แก้วกัลยา
202 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน, 2. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อินสอาด, 3. อาจารย์ ดร.วัชรพล ศิริสุวิไล, 4. อาจารย์ ดร.กัลยาณี กฤตโตปการกิต, 5. อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์, 6. อาจารย์ Wang Huiying , 7. อาจารย์ Peijie Li , 8. นางวรางคณา แก้วกัลยา
201 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต , 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูนผล, 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ, 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร, 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์, 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน , 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล, 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร, 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ, 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ นามผาดอน , 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล , 13. อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์ , 14. อาจารย์ ดร.บัญชาการ สมีเพ็ชร , 15. อาจารย์อานนท์ จานนอก, 16. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ , 17. อาจารย์ ดร.เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์ , 18. นางวรางคณา แก้วกัลยา
200 2566 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์, 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์, 4. อาจารย์ ดร.ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์, 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป, 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี, 8. อาจารย์ ดร.ณัฐหทัย มานาดี, 9. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ, 10. อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์, 11. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์, 12. อาจารย์ ดร.ภีมกร โดมมงคล, 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก, 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย, 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา, 16. อาจารย์ดาริกานต์ โคตรชนะ, 17. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม, 18. นางบุบผา ประสารฉ่ำ, 19. นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ, 20. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ, 21. นางพีรดา จงสถิตรักษ์, 22. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย, 23. นางณัชชา ชำนิกุล, 24. นายอภิรัก ผิวบาง, 25. นางขวัญนคร มุงคำภา, 26. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร, 27. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม, 28. นางสาวชุดาภา คลังแสง, 29. นายดุสิต ไวยโภชน์, 30. นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ, 31. นางสาวภาวิณี สำนึกศักดิ์ศรี, 32. นางสาวจันทร์ศิริ บุศรีคำ, 33. นางสาวบุษยากร ปัจอาษา, 34. นางสาวพมลพร ทินก้อง, 35. นางสาวสุภาวดี มอญขาม, 36. นายกิตติชัย กองแก้ว, 37. นางสาวมัทนา ศรีรักษาพล, 38. นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์, 39. นายวิจิตร จรทอง, 40. นางสาวนูนาดา คุ้มกุดขมิ้น, 41. นางสาวอรอินทุ์ บุญขนาน, 42. นางสาวอลิสา ถาปาลบุตร, 43. นางสาวประภัสสร สวัสดี, 44. นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน, 45. นายบวร แก้วกงพาน, 46. นายณรงค์ชัย บุญประคม, 47. นายไกรพล กันแก้ว, 48. นายเกรียงไกร แนบชิด, 49. นางสาวชุติกาญจน์ จิตรจันทร์, 50. นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน, 51. นายธีรพันธ์ พลศรี, 52. นายปัญญาวัฒน์ ฉายาวรรณ์, 53. นางสาวสิรินันทา ทับอาษา
199 2566 1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 4. นายบรรจง สายแวว, 5. นางสกุลรัตน์ คำพิละ, 6. นางสาวพรรณพรรษ จุ้ยหมื่ยไวย
198 2566 นางสาวอมรรัตน์ สกุลเพ็ชร์
197 2566 1. อาจารย์ ดร.เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์ , 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน , 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร , 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ นามผาดอน , 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร , 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล , 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ , 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล, 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ, 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร , 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล , 13. อาจารย์ ดร.บัญชาการ สมีเพ็ชร, 14. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ , 14. อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์ , 15. อาจารย์อานนท์ จานนอก , 16. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
196 2566 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, 2. ศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ , 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข , 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ , 5. อาจารย์ ดร.พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์, 6. อาจารย์ ดร.ฐาลินี สังฆจันทร์
195 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ , 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา, 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลี ปรีชาปัญญากุล, 4. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ , 5. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์
194 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
193 2566 1. คณบดี , 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ จังสถิตย์กุล, 4. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก, 5. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก, 6. Mr.Wang Huiying, 7. อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด , 8. นางณัชชา ชำนิกุล
192 2566 อาจารย์ ดร.พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์
191 2566 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ , 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก, 5. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ จิตรโท , 6. อาจารย์ ดร.บัญชาการ สมีเพ็ชร, 7. อาจารย์ ดร. Nguyen Thi Lan , 8. นางสุจิรา ผิวบาง, 9. นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์
190 2566 1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 4. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ , 5. นายอาณัติ โศภาศุภวัตร, 6. นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ , 7. นางสาวภาวดี มาพันธ์, 8. นางสาวพรรณพรรษ จุ้ยหมื่นไวย , 9. นางสาวอลิสา ถาปาลบุตร , 10. นางสกุลรัตน์ คำพิละ
189 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว , 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ , 3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์ , 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ , 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์
188 2566 1.1 ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข , 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น , 2.2 อาจารย์ ดร.สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง , 2.3 อาจารย์ ดร.Nguyen Thi Lan, 2.4 นายไพบูลย์ มะโนรมย์ , 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง , 3.2 อาจารย์ ดร.กิตติยา สุทธิประภา , 3.4 นายธีรเดช มานะกุล, 4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา , 4.3 นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน, 4.4 นางพีรดา จงสถิตรักษ์, 4.5 นางสาวจันทร์ศิริ บุศรีคำ , 5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย , 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด บุญอารีย์, 6.2 นางพรทิพา ไชยรงศรี , 7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม , 9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง , 9.2 อาจารย์ ดร.สมเพ็ชร จุลลาบุดดี
187 2566 1.1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1.2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร , 1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 1.4 รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ, 1.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, 1.6 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ , 1.7 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน , 1.8 ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ, 1.9 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร, 1.10 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ , 1.11 นางบุบผา ประสารฉ่ำ , 1.12 นายอภิรัก ผิวบาง , 1.13 นางชรินรัตน์ โมยะ , 1.14 นายกิตติชัย กองแก้ว, 2.4 นางบุบผา ประสารฉ่ำ , 2.5 นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม , 2.6 นางสุจิรา ผิวบาง , 2.7 นางวารุณี อินทวงศ์ , 2.8 นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์, 2.9 นายเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ, 2.10 นางสาวสราลี โอธินทรยุทธ , 2.11 นางสาวมัทนา ศรีรักษาพล , 2.12 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา , 3.1 นางพีรดา จงสถิตรักษ์, 3.2 นางสาวศศิธร สิทธิพรหม , 3.3 นางกังสดาล ภูสิงหา , 3.4 นางสาวรุ่งนภา สละ , 3.5 นางสาวบุษยากร ปัจอาษา , 3.6 นางสาวจันทร์ศิริ บุศรีคำ, 3.7 นางสาวภาวิณี สำนึกศักดิ์ศรี , 3.8 นางสาววันวิสาข์ นามพรม , 3.9 นางสาวปราณพิชญ์ ปุรัมพกา , 3.10 นางสาวชุติกาญจน์ จิตรจันทร์, 3.11 นายฉลองรัฐ แสงดาว , 4.1 นายอาณัติ โสภาศุภวัตร, 4.2 นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ , 4.3 นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์, 4.4 นายวิจิตร จรทอง , 4.5 นายศุภกร อภิญญานนท์, 4.6 นายบรรจง สายแวว , 4.7 นายบรรพต พิลาพันธ์, 4.9 นางสาวภาวดี มาพันธ์, 5.3 นายฤทธิไกร โพธิปัสสา, 5.4 นายบวร แก้วกงพาน , 5.5 นายดุสิต ไวยโภชน์ , 5.6 นายณรงค์ชัย บุญประคม , 5.7 นายไกรพล กันแก้ว , 5.8 นายเกรียงไกร แนบชิด, 5.9 นายสายัณต์ อ้อมแก้ว, 5.10 นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์ , 5.11 นางพิศมัย เมืองสนธิ์, 6.3 นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม , 6.4 นางสุจิรา ผิวบาง, 6.6 นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์, 6.9 นางสาวภาวดี มาพันธ์, 6.10 นายเกรียงไกร แนบชิด , 6.11 นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย , 6.12 นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล , 6.13 นางวรางคณา แก้วกัลยา, 6.14 นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน, 6.15 นางสาวสุภาวดี มอญขาม, 6.16 นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ , 6.17 นายธีรพันธ์ พลศรี
186 2566 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ , 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
184 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ , 3. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ , 4. นางสาวพัชรีภรณ์ จันวิเศษ, 5. นายปัญญวัฒน์ ฉายาวรรณ์
183 2566 1) นายวิจิตร จรทอง, 2) นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ , 3) นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ , 4) นายอาณัติ โสภาศุภวัตร, 52) นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ
182 2566 1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 4. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ , 5. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, 6. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก , 7. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน, 8. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส, 9. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก, 10. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น, 11. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน, 12. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี, 13. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย, 14. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย , 15. รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และวิจัย , 16. นางสาวชุดาภา คลังแสง
181 2566 1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น, 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล, 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน , 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา, 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ , 8. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์, 9. นางขวัญนคร มุงคำภา , 10. นางสาวอัมพร รักหนองแซง
180 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์
179 2566 1. ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา , 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา คำดี, 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์, 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี
178 2566 1.คณบดี, 2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 3.คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร, 4.รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ, 5.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, 6.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 7.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, 8.รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 9.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน, 10.นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์, 11.นายฤทธิไกร โพธิปัสสา, 12.นายบวร แก้วกงพาน, 13.นายเกรียงไกร แนบชิด, 14.นายเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ, 15.นายพูนทรัพย์ จันทศิลป์, 16.นายดุสิต ไวยโภชน์, 17.นายณรงค์ชัย บุญประคม, 18.นายไกรพล กันแก้ว, 19.นางสาวศศิธร สิทธิพรหม, 20.นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย, 21.นางชรินรัตน์ โมยะ, 22.นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์, 23.นายบรรพต พิลาพันธ์, 24.นายไพบูลย์ มะโนรมย์, 25.นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน, 26.นายอาณัติ โสภาศุภวัตร, 27.นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์, 28.นายศุภกร อภิญญานนท์, 29.นายวิจิตร จรทอง, 30.นายอภิรัก ผิวบาง, 31.นายกิตติชัย กองแก้ว, 32.ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ, 33.นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ, 34.นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ, 35.นางณัชชา ชำนิกุล, 36.นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม, 37.นางบุบผา ประสารฉ่ำ, 38.นางสาวภาวดี มาพันธ์, 39.นางสาวชุดาภา คลังแสง, 40.นางสกุลรัตน์ คำพิละ, 41.นางสาวอรอินทุ์ บุญขนาน, 42.นายฉลองรัฐ แสงดาว
177 2566 1.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2.รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร, 3.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 4.หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษ, 5.ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์, 6.ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ, 7.ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ, 8.เลขานุการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, 9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุม วสุนธราโศภิต, 10.อาจารย์ ดร.บัญชาการ สมีเพ็ชร, 11.นางเพ็ญนภา วันสาสืบ, 12.นางพีรดา จงสถิตรักษ์, 13.นางวรางคณา แก้วกัลยา, 14.นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย, 15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน, 16.อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์, 17.อาจารย์ ดร. กัลยาณี กฤตโตปการกิต, 18.Arjarn Rejoice Merelo, 19.นางสาวกัญชญา ทองคำ, 20.อาจารย์ดอนน่า พรทิพย์ พันธะวงศ์, 21.นางสาวภาวดี มาพันธ์, 22.อาจารย์ดาริกานต์ โคตรชนะ, 23.นายภานุวัตร อุทัยบาล, 24.นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์, 25.นางสาวพุทธรักษา เจษฎานุรักษ์, 26.นายชวินทร์ ศรีสวัสดิ์, 27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล, 28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมรัฐ พัฒนศร, 29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา โง่นคำ, 30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์, 31.อาจารย์ ดร. เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์, 32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ, 33.อาจารย์กิตติชัย นิลอุบล, 34.Mr. Karl Griffith, 35.Mr. Robert Brown, 36.Mr Graham Brey, 37.นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ, 38.นางสกุลรัตน์ คำพิละ, 39.นางสาวอลิสา ถาปาลบุตร, 40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์, 41.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สุดาทิพย์, 42.นางสาวชุดาภา คลังแสง, 43.นายฉลองรัฐ แสงดาว, 44.นายไพบูลย์ มะโนรมย์, 45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องเกษ ทองวันชัย, 46.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร, 47.อาจารย์วริศรา บทมาตย์, 48.นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล, 49.นางสาวรุ่งนภา สละ, 50.นางจันทร์ศิริ บุศรีคำ, 51.นางสาวอัมพร รักหนองแซง, 52.อาจารย์อานนท์ จานนอก, 53.นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว, 54.นายธนกฤต ทิพยะเจริญ, 55.อาจารย์ Emilyn Orlain, 56.นายอภิวัฒน์ อินอาจ, 57.นายกิตติชัย กองแก้ว, 58.อาจารย์ ดร. สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา, 59.อาจารย์ ดร.รัชนี ปิยะธำรงชัย, 60.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล, 61.นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน, 62.นางสาวนูนาดา คุ้มกุดขมิ้น, 63.นางชรินรัตน์ โมยะ, 64.อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์, 65.นางวารุณี อินทวงศ์, 66.นางสุจิรา ผิวบาง, 67.นางสาวศิริญญา ฤทธิ์พันธรักษ์, 68.นายเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ, 69.นางสาวสราลี โอธินทรยุทธ, 70.นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม, 71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ พลบุญ, 72.อาจารย์ ดร.อิมรอน โสะสัน, 73.นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์, 74.นายวิจิตร จรทอง, 75.นายศุภกร อภิญญานนท์นายบรรจง สายแวว, 76.นายฤทธิไกร โพธิปัสสา, 77.นายบวร แก้วกงพาน, 78.จิรพัฒน์ จันทะไพร, 79.นายสุพัฒน์ พิบูลย์, 80.นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์, 81.นางพิศมัย เมืองสนธิ์, 82.นายอาณัติ โสภาศุภวัตร, 83.นายอนุสรณ์ มั่นคง, 84.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล, 85.อาจารย์ ดร.อาทิตย์ จิตรโท, 86.นายณรงค์ชัย บุญประคม, 87.นายไกรพล กันแก้ว, 88.นายดุสิต ไวยโภชน์
176 2566 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป, 3.นายเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ, 4.นางสาวภาวดี มาพันธ์, 5.นายไกรพล กันแก้ว, 6.นายณรงค์ชัย บุญประคม, 7.นายพูนทรัพย์ จันทะศิลป์, 8.นางสุจิรา ผิวบาง, 9.นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์
175 2566 1.รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ, 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, 3.อาจารย์ ดร.ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์, 4.รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 5.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 6.รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก, 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์, 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป, 9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ, 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว, 11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ, 13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก, 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย, 15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ บุญสายันต์, 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล, 17.อาจารย์ ดร.อาทิตย์ จิตรโท, 18.อาจารย์ ดร.ภีมกร โดมมงคล, 19.อาจารย์ ดร.ภาณุ สุพพัตกุล, 20.อาจารย์ ดร.อิมรอน โสะสัน, 21.อาจารย์ ดร.สมเพ็ชร จุลลาบุดดี, 22.อาจารย์ ดร.ณัฐหทัย มานาดี, 23.อาจารย์ ดร.สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง, 24.อาจารย์ ดร.กิตติยา สุทธิประภา, 25.อาจารย์ ดร.เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์, 26.อาจารย์ ดร.ฐาลินี สังฆจันทร์, 27.อาจารย์ดาริกานต์ โคตรชนะ, 28.อาจารย์หนึ่งฤทัย ปานแก้ว, 29.นางสุจิรา ผิวบาง, 30.นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์, 31.นายเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ, 32.นางสาวภาวดี มาพันธ์, 33.นายดุสิต ไวยโภชน์, 34.นายไกรพล กันแก้ว, 35.นายณรงค์ชัย บุญประคม, 36.นายพูนทรัพย์ จันทะศิลป์ , 37.นางสาวกนกวรรณ เค้าแคน
174 2566 1.ศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ, 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ นาคำ, 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร วีระนาคินทร์, 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ, 6.อาจารย์ ดร.ภีมกร โดมมงคล, 7.อาจารย์ ดร.ธรรม์ธเนศ ปุณณ์ธนามหาการุณ, 8.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
173 2566 1.ศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ, 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ นาคำ, 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร วีระนาคินทร์, 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ, 6.อาจารย์ ดร.ภีมกร โดมมงคล, 7.อาจารย์ ดร.ธรรม์ธเนศ ปุณณ์ธนามหาการุณ, 8.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
172 2566 1.ศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ, 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ นาคำ, 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร วีระนาคินทร์, 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ, 6.อาจารย์ ดร.ภีมกร โดมมงคล, 7.อาจารย์ ดร.ธรรม์ธเนศ ปุณณ์ธนามหาการุณ, 8.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
171 2566 1.ศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ, 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ นาคำ, 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร วีระนาคินทร์, 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี วงศ์ศิริ, 6.อาจารย์ ดร.ภีมกร โดมมงคล, 7.อาจารย์ ดร.ธรรม์ธเนศ ปุณณ์ธนามหาการุณ, 8.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
170 2566
169 2566 อาจารย์ ดร.รักพงษ์ แสนศรี
168 2566 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล, 2.นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน, 3.นายอภิวัฒน์ อินอาจ, 4.นางพีรดา จงสถิตรักษ์, 5.นางสาวจันทร์ศิริ บุศรีคำ, 6.นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์, 7.นางพิศมัย เมืองสนธิ์, 8.นายอาณัติ โสภาศุภวัตร, 9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ, 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล, 11.อาจารย์อานนท์ จานนอก, 12.อาจารย์ ดร.พีรวิชญ์ สัทธรรมนุวงศ์, 13.อาจารย์ ดร.บัญชาการ สมีเพ็ชร
167 2566 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,2. นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน ,3. นายอภิวัฒน์ อินอาจ ,4. นางพีรดา จงสถิตรักษ์ ,5. นางสาวจันทร์ศิริ บุศรีคำ ,6. นายฉลองรัฐ แสงดาว ,7. นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์ ,8. นางพิศมัย เมืองสนธิ์ ,9. นายบวร แก้วกงพาน ,10. นายศุภกร อภิญญานนท์ ,11. นางณัชชา ชำนิกุล ,12. นางสาวอรอินทุ์ บุญขนาน ,13. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล ,14. นายจาตุรนต์ อิ่มอรุณรักษ์ ,15. นายเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ ,16. นายไพบูลย์ มะโนรมย์,17. นางสาวมัทนา ศรีรักษาพล ,18. นายจักรี ดอนเตาเหล็ก ,19. นางสาวรุ่งนภา สละ ,20. นางสาวภาวิณี สำนึกศักดิ์ศรี ,21. นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ ,22. นางวารุณี อินทวงศ์ ,23. นางสาวสราลี โอทินทรยุทธ ,24. นางสกุลรัตน์ คำพิละ ,25. นางสาวนวพร หนูเส็ง ,26. นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์ ,27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน ,28. Ajarn Rejoice Merelos ,29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ ,30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล
166 2566 1.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 4.นายอาณัติ โสภาศุภวัตร, 5.นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์, 6.นางสาวพรรณพรรษ จุ้ยหมื่นไวย, 7.นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ, 8.นางสกุลรัตน์ คำพิละ, 9.นางสาวอลิสา ถาปาลบุตร
165 2566 1.รองศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ,3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์ ,4.อาจารย์ ดร.รัชนี ปิยะธำรงชัย ,5.อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ,6.อาจารย์ ดร.อาทิตย์ จิตรโท ,7.อาจารย์ ดร.กัลยาณี กฤตโตปการกิต ,8.นางสาวชุดาภา คลังแสง ,9.นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย ,10.นางสาวสุภาวดี มอญขาม ,11.นายบรรจง สายแวว ,12.นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ ,13.นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ ,14. นางสาวภาวดี มาพันธ์ ,15.นายณรงค์ชัย บุญประคม ,16.นายบรรพต พิลาพันธ์ ,17.นางสาวสิรินันทา ทับอาษา ,18.นางสาวประภัสสร สวัสดี
164 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน, 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ นามผาดอน ,5. อาจารย์ ดร.บัญชาการ สมีเพ็ชร,6. อาจารย์อานนท์ จานนอก,7. Ajarn Emilyn Orlain ,8. Ajarn Rejoice Merelos,9. อาจารย์ ดร.เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์
163 2566 1.คณบดี, 2.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชพร เหลืองทองคำ, 4.หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก, 5.Mr.Dustin Hoffmann, 6.ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอก ภาษาเยอรมัน, 7.นางณัชชา ชำนิกุล

68 Page : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| Next>>