+ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ
 + ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 + ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding)
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03
 + ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03
 + ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03(ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
 + ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 + ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 + ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประจำปีงบประมาณ 2563
 + ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเพิกถอนการยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ใหม่)
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 + ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนหย่อม
 + ประกาศเรื่อง การคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล ประจำปี 2562
 + แบบฟอร์มสมัครทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 62
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม
 + แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาไทย
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาไทย และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสอบ
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 + ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
 + ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสอบ
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
 + ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสอบ
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และจะเข้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ 2561
 + รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
 + ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับที่ 62/2561) เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 + แบบฟอร์มรับทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น 61
 + ประกาศคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

2 Page : 1 |2| Next>>