+ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ One Stop Service
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 + ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ เรื่อง การจัดการสารสนเทศภาระงานสายวิชาการ HS-PMS
 + เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 + ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 + ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ร่าง TOR)
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาร HS.03
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ
 + ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 + ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding)
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03
 + ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03
 + ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03(ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
 + ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 + ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 + ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประจำปีงบประมาณ 2563
 + ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเพิกถอนการยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ใหม่)
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 + ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนหย่อม
 + ประกาศเรื่อง การคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล ประจำปี 2562
 + แบบฟอร์มสมัครทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 62
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม
 + แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาไทย
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาไทย และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสอบ
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 + ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
 + ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสอบ

2 Page : 1 |2| Next>>