+ ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ใหม่)
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 + ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนหย่อม
 + ประกาศเรื่อง การคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล ประจำปี 2562
 + แบบฟอร์มสมัครทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 62
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม
 + แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาไทย
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาไทย และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสอบ
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 + ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
 + ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสอบ
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
 + ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
 + แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสอบ
 + ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และจะเข้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ 2561
 + รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
 + ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับที่ 62/2561) เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 + แบบฟอร์มรับทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น 61
 + ประกาศคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561
 + ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 60/2561)เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดด
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดด
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 + ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม ปีงบประมาณ 2562
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร(ส่วนต่อเติม)
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะอาหารและม้านั่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 Page : 1