+ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต่อสื่อออนไลน์ โครงการหลักสูตรการรู้สังคมเพื่อการทำงานพัฒนาชุมชนสำหรับประชาชน     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต่อสื่อออนไลน์ โครงการหลักสูตรการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน พัฒนาชมชนสำหรับประชาชนทั่วไปและนักศึกษา     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอกาาศ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผูนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบปรับอากาศ VRF และเปลี่ยนอุปกรณ์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุัภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องปรับอากาศ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนหย่อม     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อมปีงบประมาณ 2564     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการซิมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (True)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการซิมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (AIS)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเฉลิมพระเกียรติรามายณะหลวงพระบาง "ฟ้อนพระลัก พระลาม" หนังสือวิศวกรรมิกราช ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศรายวิชา (Course Information Management System : CIMS)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + เผยแพร่แผนซื้อซิม-True     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + เผยแพร่แผนซื้อซิม-AIS     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณ์ฑคอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ One Stop Service     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ เรื่อง การจัดการสารสนเทศภาระงานสายวิชาการ HS-PMS     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ร่าง TOR)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาร HS.03     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03(ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 

2 Page : 1 |2| Next>>