+ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2565     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03 (ตกแต่งภายใน)      
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2565     
| ไฟล์เอกสาร1 |  ไฟล์เอกสาร2 | | ไฟล์เอกสาร3 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีห้อง 5304 และ 5306 อาคาร HS.05     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 256     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงตกแต่างภายในอาคาร HS.03     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงตกแต่างภายในอาคาร HS.03     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
| ไฟล์เอกสาร1 |  ไฟล์เอกสาร2 | | ไฟล์เอกสาร3 | 
 + ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์     
| ไฟล์เอกสาร1 |  ไฟล์เอกสาร2 | | ไฟล์เอกสาร3 | 
 + ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาตรวจเช็คระบบปรับอากาศ VRF อาคารรัตนพิทยาพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกในโอกาสครอบรอบ 43 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีอาคาร HS.03     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเสื้อยืดคอกลมและกระเป๋าแล็ปท็อป     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือที่ระลึก     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาทำระบบกันน้ำซึม     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต่อสื่อออนไลน์ โครงการหลักสูตรการรู้สังคมเพื่อการทำงานพัฒนาชุมชนสำหรับประชาชน     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต่อสื่อออนไลน์ โครงการหลักสูตรการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน พัฒนาชมชนสำหรับประชาชนทั่วไปและนักศึกษา     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอกาาศ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผูนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบปรับอากาศ VRF และเปลี่ยนอุปกรณ์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุัภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องปรับอากาศ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนหย่อม     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อมปีงบประมาณ 2564     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการซิมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (True)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการซิมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (AIS)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเฉลิมพระเกียรติรามายณะหลวงพระบาง "ฟ้อนพระลัก พระลาม" หนังสือวิศวกรรมิกราช ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศรายวิชา (Course Information Management System : CIMS)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + เผยแพร่แผนซื้อซิม-True     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
 + เผยแพร่แผนซื้อซิม-AIS     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณ์ฑคอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ One Stop Service     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 

2 Page : 1 |2| Next>>