บุคลากร ['งานบริหาร']
----------------------------------------------------
- กลุ่มการจัดการทั่วไป -
1. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ | 45420 2. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล | 44861 3. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย | 44863
4. นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี | 44875 5. นางสาวชรินรัตน์ โมยะ | 44876 6. นางสาวนิตดา ลีทองดี | 45415
7. นางสาววรางคณา แก้วกัลยา | 45414 8. นางสาวทรายทอง จันทลือชัย | 45413 9. นางสาวรุ่งนภา สละ
11. นายวิญญู สอนอ้น 12. นายสายัณต์ อ้อมแก้ว
13. นายดุสิต ไวยโภชน์ | 44891 14. นายชวด คนล้ำ 15. นายอนุวัฒน์ กันทัพ
16. นายสมควร กระโจม 17.นายเจริญ มางจันดีอุดม | 44892 18. นายฤทธิไกร โพธิปัสสา
19. นายอากาศ คำบึงกลาง 20. นายสุรพล ชาสิงแก้ว | 45436 21. นายบวร แก้วกงพาง
22. นายณัฐพล ศรีคงเพ็ชร์ 23. นางบานเย็น ศรีกุล 24. นางบุญเพ็ง บุญทุม
25. นางพิศมัย เมืองสนธิ์ 26. นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์ -
----------------------------------------------------
- กลุ่มการคลังและพัสดุ -
1. นางพีรดา จงสถิตรักษ์ | 45411 2.นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์ | 45410 3.นาย ฉลองรัฐ แสงดาว | 45915
5. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล | 45417 6.นางสาวภาวิณี สำนึกศักดิ์ศรี | 44568
7. นางกังสดาล ภูสิงหา | 44571 8. นางสาวจินตนา จุลคำภา | 45407 9. นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ | 44864
----------------------------------------------------
- กลุ่มการจัดการทรัพยากรบุคคล -
1. นางณัชชา ชำนิกุล | 45404 2. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ | 44868 3. นางสาวมัทนา ศรีรักษาพล | 45405