บุคลากร ['งานวิชาการ']
----------------------------------------------------
- กลุ่มการจัดการศึกษา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) -
1. นางบุบผา ประสารฉ่ำ | 45421 2. สุจิรา ผิวบาง | 45423 3. ไพรินทร์ เมืองสนาม | 45425
4. วารุณี อินทะวงศ์ | 45422 5. ปิยะนันท์ ดวงก้งแสน | 44569 6. ศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ | 45424
7. อนงค์นาถ โยคุณ | 44570 8. สกุลรัตน์ คำพิละ | 45426 9. ณัฐพล หีบแก้ว | 45427
----------------------------------------------------
- กลุ่มการพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ -
1. บุญเชิด กอมาตย์ | 44890 2. อภิรัก ผิวบาง | 45428 3. กิตติชัย กองแก้ว | 45446
4. ภัสรา นามแสง | 44572 5. ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง | 45429 -
----------------------------------------------------
- กลุ่มการวิจัยและบริการวิชาการ -
1. ขวัญนคร สอนหมั่น | 45449 2. อัมพร รักหนองแซง | 45448 3. พรทิพา ไชยรงค์ศรี | 45437
4. อนงค์นาถ โยคุณ | 44570 5. สกุลรัตน์ คำพิละ | 45426 -