บุคลากร ['งานยุทธศาสตร์']
หัวหน้างาน :กนกรัตน์ เพขรประเสริฐ
KKUmail :kanokratpe
IPPhone :45412
----------------------------------------------------
- กลุ่มแผนและการจัดการคุณภาพ -
หัวหน้ากลุ่ม : ศศิธร สิทธิพรหม | KKUMail: sassit | 44869
อภิวรรธน์ โพธิ์ศรี | KKUmail : aphiwat | 44870
----------------------------------------------------
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ -
หัวหน้ากลุ่ม : นายอาณัติ โสภาศุภวัตร | 45432
1. ธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ | 45431 2. อัครเดช เจริญบุญ | 45435 3. วิจิตร จรทอง | 44865
4. บรรจง สายแวว | 44889 5. ศุภกร อภิญญานนท์ | 45434 -
----------------------------------------------------
- กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร -
หัวหน้ากลุ่ม : กฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ | 45444
1. วิจิตร จรทอง | 44865 2. อรอินท์ บุญขนาน | 45430 3. อภิชญา สวัสดี | 45888