| ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร |
     »  ค้นหา - สรุปการออกรายงานการอนุมัติหนังสือราชการ
| ระบบสารสนเทศอาจารย์ / บุคลากร แอดมิน |
     »  ปฏิทินคณบดี
     »  ปฏิทินผู้บริหาร
     »  ระบบเพิ่ม / แสดง คำสั่งคณะ
     »  ระบบเพิ่ม / แสดง รายงานการอนุมัติหนังสือราชการ
     »  ระบบเพิ่มข่าวสารอัตโนมัติ : e-news

| ระบบสารสนเทศอาจารย์ / บุคลากร ผู้ใช้ |
     » ปฏิทินคณบดี
     » ปฏิทินผู้บริหาร
     » สืบค้นหนังสือราชการ
     »  สืบค้นคำสั่งคณะ
     » รายชื่อหัวหน้าวิชาและประธานหลักสูตร
     » รายชื่อกรรมการคณะ
     »  ระบบเบิกพัสดุภายใน
     »  ระบบตรวจสอบเงินโอน
     »  ระบบทะเบียนรับเงินยืม
     »  ระบบการบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     »  Common Data Set : eCDS
     »  ระบบการลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     »  ระบบสนับสนุนการประสานงานสาขาวิชาและหลักสูตร
     »  ระบบสารสนเทศ “การจัดการสารสนเทศ SAR-Curriculum
     »  ระบบเก็บงานพัฒนาตนเอง:Self Development