" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
show
หัวข้ออนุมัติไปราชการต่างประเทศรายชื่อผู้เดินทาง ระยะเวลา
รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ 6-9 ธันวาคม 2562
รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, ศต.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์, อ.รุ่งอรุณ บุญสายันต์ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
แก้วตา จันทรานุสรณ์ 27-31 สิงหาคม 2560
อ.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, อ.รักชนก ชำนาญมาก, อ.วณิชชา ณนงค์ชัย 30-31 สิงหาคม 2561
ผศ.ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน 23-28 สิงหาคม 2561
ผศ.ดร.วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป์ 1-8 กันยายน 2561
ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, อ.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ, อ.หนึ่งฤทัย ปานแก้ว 7-10 มกราคม 2561
ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ, ผศ.ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน, ผศ.ดร.ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล 25-26 สิงหาคม 2561
ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ, ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร, ผศ.ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต, อ.บุษบามินตรา ฉลวยแสง 2-8 กันยายน 2561
อ.กัลยานี กฤตโคปการกิต 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2561
ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ 4-6 กรกฎาคม 2561
รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ 1-2 กันยายน 2561
อ.เบญจวรรณ นาราสัจจ์ 10-13 กรกฎาคม 2561
ผศ.ดร.รัตนา จันทร์เทาว์ 18-19 สิงหาคม 2561
ผศ.ดร.รัตนา จันทร์เทาว์ 2-3 กันยายน 2560
ผศ.ดร.วาลี ปรีชาปัญญากุล 24-25 สิงหาคม 2561
ศต.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 5-7 สิงหาคมม 2561
บุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23-25 กรกฎาคม 2561
ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ, อิศเรศ ดลเพ็ญ 22-26 สิงหาคม 2561
หนึ่งฤทัย ปานแก้ว 26 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2561
อรอนงค์ อินสอาด, กัลยาณี กฤตโตปการกิต 10-12 สิงหาคม 2561
ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล 6-11 กันยายน 2561
ศิรายุ โพธิ์วันนา 1-3 เมษายน 2561
รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข 6-8 เมษายน 2561
รศ.ดร.มาลี กาบมาลา 18-25 มีนาคม 2561
รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม 15 มีนาคม-1 เมษายน 2561
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11-12 พฤษภาคม 2561
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24 กรกฎาคม 2561
รศ.ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์, รศ.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์, รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, รศ.ดร.สมนึก ปัญญาสิงห์, รศ,ดร,สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม, ผศ.ดร.วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์, อ.รุ่งอรุณ บุญสายันต์, อ.ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์, อ.พรสวรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ 27-29 กรกฎาคม 2561
Dr.Eko Priyo Pumomo 1สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2561
Dr.Nilar Soe 17 สิงหาคม 2561
เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน, อติชาติ คำพวง, วารุณี อินทวงศ์ 5-10 กันยายน 2561
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15-17 พฤศจิกายน 2561
อ.กัลยานี กฤตโคปการกิต 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2561
อ.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ 7-8 พฤศจิกายน 2560
ผศ.ดร.พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร 17-20 พฤศจิกายน 2560
ผศ.ดร.พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร 24-26 พฤศจิกายน 2560
Mr.Vincent Cheylan 16-18 พฤศจิกายน 2560
อ.หนึ่งฤทัย ปานแก้ว, อ.วทัญญา เล่ห์กัน 5-7 ธันวาคม 2560
อ.ศุภกิต บัวขาว 5-7 ธันวาคม 2560
อ.อุมารินทร์ ตุลารักษ์, อ.อิศเรศ ดลเพ็ญ 23-29 ตุลาคม 2560
ผศ.ดร.วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป์ 2-4 ธันวาคม 2560
ผศ.ดร.ชัชวาล ศรีทอง 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561
อ.มานะ นาคำ, อ.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล 25-28 ธันวาคม 2560
Prof.achmad Nurmandi, Prof.Richard Pratt, Prof.Ahmad Matadha B. Mohammed, ศต.ดร.อัมพร ธำรงรักษ์, ดร.วีระกุล ขายผา 11 กุมภาพันธ์ 2561

26 Page : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| Next>>